Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Prosetín

Vyhledávání

Prosetín

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Prosetín u Hlinska
Mapové listy: 1344, 13442
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: jámový lom západně od obce Prosetín, v blízkosti silnice Prosetín – Mokrýšov
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: jámový lom
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3626

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita se nachází ve východní části železnohorského plutonického komplexu, náleží železnohorskému plutonu (prevariské stáří). Základní horninový typ je jemnozrnný šedomodrý amfibol-biotitický granodiorit a hrubozrnný tonalit, který patří k mladším intruzivním fázím. Oba horninové typy jsou místy intenzivně pronikány žilným doprovodem světlých aplitů, aplopegmatitů a pegmatitů, šíře žil se pohybuje v rozmezí prvých centimetrů až prvých desítek centimetrů. Vzácný je primární výskyt sulfidů, které na tahových puklinách vytváří pyritová slunce. Tento granodiorit je zpracováván na místě na dlažební kostky různé velikosti, větší kompaktní bloky jsou připravovány pro výrobu větších kamenických prvků. Ke specifiku této lokality patří i zachovalý profil eluviálních partií o mocnosti vyšších metrů, se zachovalou texturou podložních vyvřelin. Z hlediska historie využívání a těžby „žul“ v Železných horách patří tato lokalita k prioritním. Obec Prosetín je typickou kamenářskou obcí, v jejím blízkém okolí se nachází více jak 10 lomů a lůmků, většina z nich je již zaniklá. Dlouhá historie těžby a zpracování „žul“ se promítla i do urbanistiky a architektury obce, významná část komunikací a budov využívá pro své konstrukční prvky upravené kamenické výrobky z místních lomů (kostky, hakle, obrubníky, obklady). V posledních 20 letech jsou využívány pro stavební účely i dovezené horniny (opuky), které jsou zpracovávány v provozu u nádraží, kde se z nich vyrábějí ušlechtilé kamenické výrobky.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - magmatity v bohemiku - železnohorský puton (nasavrcký masiv)
Stratigrafie: paleozoikum - karbon, paleozoikum - perm
Témata: geologie
Jevy: intruze, žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, zvětrávání
Hornina: granodiorit
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: návštěva lokality je limitována kladným souhlasem majitelů lomů a dodržováním bezpečnostních a organizačně-technických předpisů
Stav lokality: nepřístupná, zavezená

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 05.11.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 12.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3626 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3626.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
centrum obce Prosetín u školy, využití kamene z místních lomů , dlažba, meliorace, plot školy, Anon, 2012
Bývalý viadukt vlečky směrem na Skuteč, využití kamene z místních lomů, Anon, 2012
Centrum obce Prosetín u školy, využití kamene z místních lomů , dlažba, meliorace, plot školy, Anon, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]