Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Bílý Kůň

Vyhledávání

Bílý Kůň

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Střemošice
Mapové listy: 1431, 14313
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: asi 300 m jižně od jihovýchodního okraje obce Bílý Kůň, ve stráni po pravé straně místní komunikace z Bílého Koně směrem na Rvasice
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: pramen
ID : 3622

Geologie

Geologická charakteristika: Podloží zájmové lokality je tvořeno sedimenty svrchnokřídového stáří, které náležejí české křídové pánvi v její východní části. Lokalita se nachází v místech, kde jsou sedimenty výrazně postiženy tektonickou (novohrádecký zlom) a následně erozní činností, která podmínila vznik zahloubených údolí a příkrých strání se skalními výchozy. Zájmové území je tvořeno písčitými a vápnitými slínovci (opukami) bělohorského souvrství, stáří spodní turon, v údolí Novohradky mají mocnost několik metrů, v okolních stráních několik desítek metrů.; Tyto sedimenty mají příznivé vlastnosti pro infiltraci a akumulaci povrchové vody, voda se vsakuje do intenzivně rozpukaných sedimentů na výchozech na stráních a posléze se odvodňuje řadou vrstevních pramenů. Důvodem je existence bazální polohy glaukonitických písčitých jílů, která tvoří litologickou hranici s vlastnostmi izolátoru mezi bělohorským souvrstvím a perucko-korycanským souvrstvím ve vývoji blokových pískovců. Lokalita je významná výskytem několika hydrogeologických fenoménů, vyskytuje se zde vrstevní pramenní vývěr podchycený pramenní jímkou s upraveným odtokem, který byl dříve využívan ČHMÚ pro dlouhodobá měření. V rámci stavebních úprav zde byla zabudována kamenná deska – valcha pro praní prádla. V těsné blízkosti tohoto podchyceného pramene byly při výstavbě rybníčka obnaženy výchozy peloidů, které byly v minulosti předmětem těžby. Tyto peloidy signalizují přítomnost trvalých pramenních vývěrů, jejichž původ je jak z opuk spodnoturonského stáří (kolektor B), tak z pískovců cenomanského stáří (kolektor A). K odvodnění kolektoru A dochází podél poruchových zón novohrádeckého zlomu a také prostřednictvím nedokonale utěsněných vrtů. V širším okolí lokality se nachází řada vodních zdrojů.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - orlicko-žďárský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon - spodní turon
Témata: hydrogeologie
Jevy: pramen, výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: opuka, pískovec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: právo vlastnické
Popis střetů zájmů: Pramenní vývěr se nachází na soukromém pozemku.
Stav lokality: dobrý

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 05.11.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 21.09.17, Kukal Zdeněk 26.09.17, Kukal Zdeněk 21.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3622 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3622.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
pramen, Anon, 2013
kamenná valcha u pramene , Anon, 2013
pramen, Anon, 2013


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]