Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Švihůvek

Vyhledávání

Švihůvek

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Švihov
Mapové listy: 1344, 13442
Oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: soustava jámových lomů jižně od obce Švihůvek, po obou stranách silnice Švihůvek – Ctětín
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: jámový lom
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3618

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita se nachází v železnohorském plutonickém komplexu, v jeho severní části, který se podle nového členění nazývá nasavrcký pluton (variské stáří). Základní horninový typ je šedočervený hrubozrnný amfibolicko-biotitický granit výrazně usměrněný (tzv. švihovský typ), který obsahuje množství uzavřenin mafických hlubinných vyvřelin, ale i metamorfního pláště. Pro tento granit je typické hypopararelní uspořádání živců. V okolí lomů se nacházejí kontaktně metamorfované horniny až ve fácii cordieritických rohovců. V lokalitě Švihůvek probíhala těžba do konce 70.let minulého století, surovina byla hojně využívána pro výrobu velkých dlažebních kostek a zejména obrubníků. V současné době je soustava lomů zatopena.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - magmatity v bohemiku - železnohorský puton (nasavrcký masiv)
Stratigrafie: karbon, perm
Témata: geologie
Jevy: skalní stěna
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Střety zájmů nejsou známy.
Stav lokality: dobrý

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 05.11.12
Aktualizoval(a): Rambousek Petr 14.10.13, Kukal Zdeněk 12.09.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3618 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3618.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Zatopené jezero vzniklé po rekultivaci žulového lomu., Jan Doucek, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]