Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom Podhůra

Vyhledávání

Lom Podhůra

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Chrudim
Mapové listy: 1342, 13423
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: východně od Rabštejnské Lhoty, cca 800 m jižně od silnice Sobětuchy – Slatiňany
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: opuštěný stěnový lom, v profilu je odkryto transgresivní uložení mořských křídových sedimentů na ordovické křemence chrudimského paleozoika
Technický objekt: lom
ID : 3616

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita se nachází na jižním okraji české křídové pánve, náleží chrudimské křídě. Je zde výborně zachované transgresivní uložení nejstarších mořských křídových sedimentů cenomanského stáří ve facii balvanitých málo tmelených konglomerátů příbojové zóny. Velikost balvanů místy dosahuje jednoho metru. V lomu nejsou zachovány pískovce či jílovce jako na nedaleké lokalitě Na Skalách. Při těžbě křemence, jako hlavní dobývané suroviny byly odkrývány partie s erozně vymletými mísami s přisedlou faunou (ústřice, červi aj.). Dosud zachovaný odkryv konglomerátů je situován při severovýchodním okraji lomu. Dominantní horninu tvoří křemence ordovického stáří, které jsou představovány masivním kompaktním zcela prokřemenělým pískovcem světle šedohnědé barvy. Sediment je velmi intenzivně rozpukán, masivní bloky jsou místy prostoupeny žilovinou bílého sekrečního křemene. V současné době je v lomu dokončováno zavezení inertním odpadem, zavážení lomu je v kompetenci Městského úřadu Chrudim. Ve vrcholové části lomu se rozkládá rekreační oblast Lesy Podhůra s rozhlednou Bára.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - chrudimské starší paleozoikum - vápenopodolská synklinála, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman, paleozoikum - ordovik
Témata: sedimentologie, paleontologie, stratigrafie
Jevy: litologické rozhraní, transgrese
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: křemenec, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást VCHÚ: CHKO Železné hory
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: těžba povrchová, skládky odpadků
Popis střetů zájmů: V minulosti těžba křemenců, dnes se jedná probíhající skládkování inertního odpadu.
Stav lokality: ucházející

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 05.11.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 21.09.17, Kukal Zdeněk 26.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3616 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3616.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
V lomu byl těžen křemenec ordovického stáří, který tvoří také podloží celé rekreační oblasti Lesy Podhůra., Fotoarchiv Národního geoparku Železné hory, 2011
V lomu byl těžen křemenec ordovického stáří, který tvoří také podloží celé rekreační oblasti Lesy Podhůra s rozhlednou Bára., Fotoarchiv Národního geoparku Železné hory, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]