Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Malhošť

Vyhledávání

Malhošť

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Lažany u Skutče
Mapové listy: 1433, 14331
Oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: lesní porost mezi obcemi Lažany a Zbožnov, cca 500 m jižně od Zbožnova
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: výchozy v bývalém písníku
Technický objekt: pískovna
ID : 3615

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita se nachází na jižním okraji české křídové pánve, která je zde zastoupena cenomanským perucko-korycanským souvrstvím. Petrologicky se jedná o křemenné, jílovité, glaukonitické pískovce jemnozrnné až hrubozrnné, s výraznými polohami slepenců. Místy jsou v nich přítomny křemenné oblázky až 3 cm velké. Výchozy hornin jsou pozůstatkem písníku, horniny byly těženy pro místní potřebu ve stavebnictví. V terénu jsou dobře patrné zbytky pevnějších vrstvev, které lépe odolávají zvětrávání a tvoří souvislé plotny.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev
Stratigrafie: cenoman
Témata: geologie, sedimentologie
Jevy: výchoz, vrstva
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Střety zájmů nejsou známy.
Stav lokality: ucházející

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 05.11.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 21.09.17, Krejčí Zuzana 26.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3615 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3615.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Anon, 2011
Anon, 2011
Anon, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]