Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Studená Voda - lom

Vyhledávání

Studená Voda - lom

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Smrček u Žumberka
Mapové listy: 1342, 13424
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: lesní porost mezi Studenou Vodou a Žumberkem, cca 400 m jihozápadně od Studené Vody
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: opuštěný lůmek
Technický objekt: lom
ID : 3611

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita se nachází na jižním okraji české křídové pánve, náleží k denudačnímu okraji chrudimské křídy. Svrchnokřídové sedimenty byly v těchto místech erodovány a zachováno zůstalo pouze nejstarší perucko-korycanské souvrství, stáří cenoman. Jedná se o vápnité pískovce, glaukonitické hrubozrnné pískovce s vložkami jílovitých pískovců s uhelnými proplástkami. Na lokalitě je ještě poměrně dobře zachovaná skalní stěna, na které jsou v některých partiích unikátně zachované různé typy zvrstvení a stopy po činnosti organismů.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman
Témata: paleontologie, sedimentologie
Jevy: skalní stěna, vrstva, zvrstvení, ichnofosilie
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Střety zájmů nejsou známy.
Stav lokality: dobrý

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 02.11.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 21.09.17, Kukal Zdeněk 26.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3611 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3611.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Anon, 2013
Anon, 2013
bioturbace, Anon, 2013
Anon, 2013
šikmé zvrstvení, Anon, 2013


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]