Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Žlutý kopec – Helgoland, bazální klastické sedimenty devonu

Vyhledávání

Žlutý kopec – Helgoland, bazální klastické sedimenty devonu

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-město
Katastrální území: Brno
Mapové listy: 2434, 24342
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: Skalní výchoz se nachází na vrcholu Žlutého kopce v blízkosti Masarykova onkologického ústavu u Vaňkova náměstí v části Staré Brno
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní výchoz o rozměrech 30 × 20 × 5 m
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3603

Geologie

Geologická charakteristika: Výchoz je tvořen siliciklastickými sedimenty spodního až středního devonu. Jedná se o fialovohnědě zbarvené křemenné slepence s podpůrnou strukturou valounů, ve kterých jsou polohy křemenných až arkózovitých pískovců. Slepenec je zrnitostně špatně vytříděný, stupeň opracovanosti křemenných valounů je velmi dobrý. Velikost valounů se pohybuje až do 5 cm (v ose a), průměrná do 2 cm. Nacházejí se zde slepence korytovitě šikmo zvrstvené, u některých koryt se na bázi vyskytuje shluk valounů tzv. pebble clusters (klastry) ukazující na směr transportu materiálu. Pro tyto slepence je charakteristický korytovitý tvar těles o mocnosti do 50 cm. Slepence s polohami pískovců jsou pravděpodobně ukládané v rámci fluviálního systému (divočící řeky?). Desky slepenců relativně strmě upadají k JV (134/40). Na rozpukaných a dislokovaných křemenných valounech jsou místy pozorované dextrální střižné pohyby. Skalní výchoz u Masarykova onkologického ústavu je zaregistrován jako významný krajinný prvek.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon - spodní devon, paleozoikum - devon - střední devon
Témata: geologie, geomorfologie, sedimentologie
Jevy: výchoz, vrstva
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slepenec (konglomerát)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: významný krajinný prvek
Střety zájmů: jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: černá skládka
Stav lokality: dobrý

Literatura

Buriánek, D. et al.(2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 24-342 Brno-jih. - MS, Česká geologická služba.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gilíková Helena, 01.11.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 20.09.17, Kukal Zdeněk 25.09.17, Kukal Zdeněk 18.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3603 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3603.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Dextrální střižný pohyb na rozpukaném a dislokovaném křemenném valounu., Jiří Otava, 2011
Skalní stěna tvořená křemennými slepenci s občasnými polohami pískovců., Jiří Otava, 2011
Shluk valounů na bázi koryt idndikující směr transportu materiálu., Jiří Otava, 2011
Lavicovité střídání křemenných slepenců a pískovců, Helgoland, Žlutý kopec Brno., Jiří Otava, 2006
Celkový pohled., Jiří Otava, 2006


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]