Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Červený kopec, bazální klastické sedimenty devonu

Vyhledávání

Červený kopec, bazální klastické sedimenty devonu

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-město
Katastrální území: Brno
Mapové listy: 2434, 24342
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: skalní defilé podél podél pravého břehu řeky Svratky
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: skalní defilé a bývalý lom
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3602

Geologie

Geologická charakteristika: Vystupují zde jako načervenale až nafialověle zbarvené křemenné slepence, ve kterých jsou polohy středně–hrubě zrnitých křemenných až arkózovitých pískovců obsahující křemenné valounky. Slepence jsou drobnozrnné až střednozrnné s podpůrnou strukturou valounů, zrnitostně špatně vytříděné, ale dobrou opracovaností klastů. Většinou jsou zastoupeny křemenné valouny o průměrné velikosti 2–4 cm, dále byly zaznamenány valouny načernalého rohovce, ojediněle pak valouny granitových hornin, rul a starších klastických sedimentů. Mocnost slepencových a pískovcových lavic se pohybuje do 40 cm. Pískovce a slepence jsou buď masivní anebo místy jeví pozitivní gradační zvrstvení, planární šikmé zvrstvení anebo jsou horizontálně zvrstvené. Ve výbruse pískovců se kromě dominujících křemenných klastů nacházejí také slídy, místy živce a úlomky hornin (fylity, ruly, kvarcity, pískovce, prachovce a granitoidy). Základní hmota většinou vyplňuje póry mezi klasty. Červená barva horniny je způsobena přítomností oxidů a hydroxidů železa v základní hmotě. Sedimenty se pravděpodobně ukládaly v rámci aluviálního kužele při katastrofických záplavových událostech. Materiál pocházel buď z peneplénizovaného terénu, ze kterého byl následně transportován na delší vzdálenost, anebo došlo k resedimentaci již dříve uloženého sedimentu. Zdrojovými horninami, které dotovaly detrit do sedimentační pánve, byly pravděpodobně metamorfované i magmatické (granitoidní) horniny. V západní části defilé vystupují v reliktech v nadmořské výšce 230–240 m štěrky tuřanské terasy. V siliciklastických sedimentech byl založen lom na kamenivo a štěrk, který fungoval do dvacátých let minulého století. Posléze se v bývalém lomu (ve spodním etáži) začaly stavět obytné domy, dnes nazývané Kamenná kolonie (Kamenky). V současné době je to jedna z nejzachovalejších původně dělnických kolonií v Brně.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon - spodní devon, paleozoikum - devon - střední devon
Témata: geologie, těžební činnost a její následky, sedimentologie, petrologie
Jevy: charakteristická hornina, skalní defilé, vrstva, výchoz, zvrstvení
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slepenec (konglomerát) , arkóza
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skalní defilé představuje unikátní profil devonskými bazálními klastickými sedimenty.
Střety zájmů: nestabilita terénu, jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: Nejhojněji je možnost skalního řícení, v Kamenné kolonii zavážení.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Nehyba S., Leichmann J., Kalvoda J. (2001): Depositional environment of the „Old Red“ sediments in the Brno area (south–eastern part of the Rhenohercynian Zone, Bohemian Massif). – Geol. Carpathica, 4, 52, 195–203. Bratislava. Gilíková H. (2007): Petrografické složení a sedimentární prostředí klastických sedimentů spodního paleozoika (kambrium – devon). MS, PřF MU Brno, s. 180. Buriánek D., Gilíková H., Nehyba S., Otava J. (2008): Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě – provenience a sedimentologie . – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae, 93, 169–184.;Buriánek, D. et al.(2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 24-342 Brno-jih. - MS, Česká geologická služba.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gilíková Helena, 01.11.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 20.09.17, Kukal Zdeněk 25.09.17, Kukal Zdeněk 18.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3602 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-08-16]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3602.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Helena Gilíková, 2012
Helena Gilíková, 2012
Zbytky štěrků tuřanské terasy na spodnodevonských sedimentech na Červeném kopci., Jan Sedláček, 2012
Jan Sedláček, 2012
Skalní stěna v monomiktních křemenných slepencích a pískovcích spodního až středního devonu na Červeném kopci., Jiří Otava, 2002
Planární šikmé zvrstvení v pískovcích s křemennými valounky, spodní až střední devon, Červený kopec., Jiří Otava, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]