Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Roudná

Vyhledávání

Roudná

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Nové Hrady u Skutče
Mapové listy: 1433, 14331
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: při levé straně komunikace Nové Hrady – osada Roudná, 250 m jižně od odbočky na pilu, cca 200 m severně od přírodního koupaliště Roudná
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: skalní výchoz v opuštěném lůmku
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3601

Geologie

Geologická charakteristika: Na zájmové lokalitě jsou zachovány sedimenty svrchnokřídového stáří, které náležejí do východočeské oblasti české křídové pánve. Jedná se o jižní denudační okraj, kde byly horniny erodovány převážně vodními toky, takže zachovány zůstaly pouze nejstarší kvádrové křemenné pískovce cenomanského stáří, které v širším okolí lokality vytvářejí skalní kulisy. V jejich podloží se nacházejí metamorfované horniny poličského krystalinika, zastoupené zde dvojslídnými granátickými rulami. Na skalním výchozu je obnažena transgrese křídových sedimentů na krystalinikum. Na málo zvětralé, puklinově postižené tmavo-šedé ruly nasedají vrstvy okrových až žlutých zprvu jílovitých pískovců, které přechází do hrubě blokových pevných hrubozrnných pískovců cenomanského stáří. Komplexy pískovců při transgresní linii jsou intenzivně zvětrány, důvodem je jejich nižší soudržnost, způsobená jílovitým substrátem.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman
Témata: geologie, sedimentologie, stratigrafie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: diskordance, litologické rozhraní, skalní stěna, transgrese
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: pískovec, rula
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 1502     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory, součást PR Maštale
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: právo vlastnické
Popis střetů zájmů: Prostor pod skalní stěnou slouží jako skládka klád pro místní pilu, přístupnost bude proto omezena při manipulaci s dřevem na této deponii.
Stav lokality: dobrý

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 30.10.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 21.09.17, Kukal Zdeněk 26.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3601 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3601.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Trasgrese křídy (pískovce cenomanu) na poličské krystalinikum (granátické ruly), Anon, 2013
Trasgrese křídy (pískovce cenomanu) na poličské krystalinikum (granátické ruly), Anon, 2013
Trasgrese křídy (pískovce cenomanu) na poličské krystalinikum (granátické ruly), Anon, 2013
Trasgrese křídy (pískovce cenomanu) na poličské krystalinikum (granátické ruly), Anon, 2013


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]