Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Mrákotín

Vyhledávání

Mrákotín

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Mrákotín u Skutče
Mapové listy: 1344, 13442
Oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: Řada výchozů v remízcích a na polích jihozápadně od obce Mrákotín, v úseku mezi obcí a vysílačem telekomunikací na kótě 530 m n.m. a dále cca 500 m směrem na západ od vysílače
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: drobné skalky a hojný skelet
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3596

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita se nachází v hlinecké zóně, označované v současnosti jako hlinecké paleozoikum a proterozoikum. Skalní podloží je tvořeno slabě metamorfovanými vulkanosedimentárními horninami, které jsou v blízkosti železnohorského plutonu kontaktně metamorfovány a tlakově deformovány. Petrografie kontaktně metamorfovaných břidlic řady plodové břidlice, chiastolické břidlice až andaluzitové břidlice s přechody do cordieritických rohovců je ojedinělá v rámci ČR, a to co do rozsahu tak zachovalosti. V grafitických břidlicích, metasilicitech a radiolaritech se zachovala graptolitová fauna, která umožňuje přesnou dataci (silur – llandovery), vedle Prachovic jsou tyto výskyty graptolitové fauny ojedinělé v celých Železných horách. Bylo provedeno i srovnání graptolitových zón s Barrandienem a jsou náznaky, na základě kterých pravděpodobně nesouvisí hlinská zóna s pražskou oblastí. Graptolitová fauna je vázána na pevné silicity a méně na tektonicky deformované grafitické břidlice. Jejich výskyt je místy hojný, s výborným zachováním, umožňujícím jejich druhové zařazení.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - hlinské proterozoikum a paleozoikum (hlinská zóna)
Stratigrafie: silur
Témata: geologie, sedimentologie, stratigrafie
Jevy: zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , metamorfní (kontaktní metamorfóza)
Hornina: prachovec (siltovec), pískovec, silicit, radiolarit, křemenec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: právo vlastnické
Popis střetů zájmů: Některé pozemky jsou v soukromém vlastnictví, které limituje případný management lokality. Sběr skalního skeletu na polích a v remízcích je možný v mimovegetačním období.
Stav lokality: dobrý

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 29.10.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 12.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3596 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3596.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
starý lom, Anon, 2008
stodola postavená z hornin mrákotínského souvrství, Anon, 2008
starý lom, Anon, 2008


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]