Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lipoltice

Vyhledávání

Lipoltice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Pardubice
Katastrální území: Lipoltice, Tupesy u Přelouče
Mapové listy: 1341, 13412
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: severní okolí obce Lipoltice, lesní porost mezi Lipolticemi a Podvrdy
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: skalní výchozy
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3591

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita se nachází na severním okraji chrudimského staršího paleozoika, v místech tzv. přeloučské synklinály. Skalní podklad tvoří křemence s vložkami slepenců a písčitých břidlic ordovického stáří, které jsou řazeny k lipoltickému souvrství, jež je paleontologicky dokladováno. Křemence, které jsou odolné zvětrávání, vytvářejí výrazný skalní výchoz, známý jako Lipoltická skála. Další skalní výchozy jsou zachovány v zaniklých lůmcích v blízkosti silnice. Ve směru na jih se tyto křemence stýkají s břidlicemi, drobami a pískovci kambrického stáří, řazenými k senickému souvrství. Otázka stáří senického souvrství není zatím uspokojivě řešena, dle ústních informací byly nalezeny v pelitických velmi nízko metamorfovaných vrstvách zbytky trilobitové fauny snad kambrického stáří. Popisovaná lokalita tvoří perspektivní místo pro bližší sedimentologickou, mikropaleontologickou a faciální analýzu, umožňuje to velmi dobrý stav odkrytosti světle zelených pelitů senických vrstev, které byly dříve využívány jako místní stavební kámen a ke kterým existuje bohatá archivní fotodokumentace.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - chrudimské starší paleozoikum - přeloučská synklinála
Stratigrafie: paleozoikum - kambrium - spodní kambrium
Témata: geologie, geomorfologie, litologie, paleontologie, stratigrafie
Jevy: litologické rozhraní, výchoz, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: prachovec (siltovec), pískovec, křemenec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: právo vlastnické
Popis střetů zájmů: V současné době je lokalita nepřístupná, důvodem je její zavezení komunálním odpadem a existence divokého porostu, který fakticky skrývá výše popsané fenomény.
Stav lokality: ucházející

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 29.10.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 12.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3591 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3591.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
starý lom u silnice, Anon, 2008
lipoltická skála, Anon, 2008
lipoltická skála, Anon, 2008
starý lom u silnice, Anon, 2008


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]