Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Brloh

Vyhledávání

Brloh

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Pardubice
Katastrální území: Brloh u Přelouče
Mapové listy: 1341, 13412
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: Jihozápadní okraj obce Brloh, v údolí Brložského potoka, cca 50 m západně od okraje zástavby.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: přirozené a umělé skalní výchozy v údolí potoka
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3590

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita se nachází na severozápadním okraji chrudimského staršího paleozoika, v místech, kde v erozně založeném údolí Brložského potoka vycházejí na den slabě metamorfované komplexy prachovců a pískovců ordovického stáří. Tyto sedimentární komplexy lipoltických vrstev vycházejí na den v korytě potůčku, jedná se o sekvenci strmě upadajících vrstev, k jejich umělému obnažení došlo v řadě místních lůmků založených při levém břehu mezi silnicí Brloh – Lipoltice a potůčkem. S výjimkou jednoho lomu, byly všechny ostatní zavezeny.Zásadní význam této lokality spočívá v několika aspektech. Ve slabě metamorfovaných sedimentech byly v okolí Brlohu až Litopoltic nalezeny fosilie ordovického stáří, jedná se o trilobitou a brachiopodovou faunu, která i přes tlakovou deformaci je určitelná se zařazením do rodů. Dále je v posledním lomu zachována příbojová zóna svrchnokřídové transgrese, která je tvořena hrubými klastiky, tyto vyplňují lokální deprese v předkřídově zdenudovaném reliéfu. Z hlediska řešení litostratigrafických a snad i biostratigrafických patří toto území k modelovým v rámci paleozoika Železných hor, protože je zde možnost sledování přechodu ordovických komplexů do statigraficky rozdálných souvrství – tzv. senických vrstev, které patří k dosud neřešeným geologickým problematikám v rámci českého masivu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - chrudimské starší paleozoikum - přeloučská synklinála
Stratigrafie: paleozoikum - ordovik - spodní ordovik - tremadok
Témata: geologie, geomorfologie, litologie, paleontologie, stratigrafie
Jevy: transgrese, výchoz, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: prachovec (siltovec), pískovec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: právo vlastnické
Popis střetů zájmů: V současné době je lokalita nepřístupná, důvodem je její zavezení betonovými panely a existence divokého porostu, který fakticky skrývá výše popsané fenomény.
Stav lokality: ucházející

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 29.10.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 12.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3590 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3590.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Znovu obnažený lom, který vypráví příběh dvou moří., Jan Doucek, 2014
Anon, 2011
Anon, 2011
Anon, 2011
pohled do velkého lomu, Anon, 2011
příbojové sedimenty, Anon, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]