Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Železná hůrka

Vyhledávání

Železná hůrka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Cheb
Katastrální území: Mýtina - I.
Mapové listy: 1132, 11321
Geologická správní oblast: Tepelské, tachovské, smrčinské, svatavské, chebsko-dyleňské a slavkovské krystalinikum; durynsko-vogtlandské paleozoikum; karlovarský masiv (jv. část)
Lokalizace: 5 km jv. od Chebu. 1km j. od obce Mýtina, 500 m od hraničního přechodu pro turisty mezi Mýtinou(ČR) a Neualbenreuth (SR).
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Umělý odkryv (opuštěný lom).
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 359

Geologie

Geologická charakteristika: Národní přírodní památka o rozloze 3.5 ha byla založena roku 1961. Ve starém lomu je odkryt pěkný profil vulkánem pleistocéního stáří (519+-51 tisíc let)se zachovalými pyroklastiky. Na struktuře Železné Hůrky se podílely minimálně dvě erupce. Při starší erupci strombolského typu vznikly asi 15 m mocné polohy pyroklastických hornin. Erupce vytvořily tefry s velkým podílem vypálených fragmentů hornin z podloží. Polohy tufů jsou slabě ukloněny k severovýchodu a ukazují na pulzační, postupně zesilující charakter sopečné erupce. Na tomto sledu diskordantně leží pod úhlem 30-40°sled nezřetelně zvrstvených tufů s malým podílem litických úlomků vyvržených následnou erupcí havajského typu. Úlomky hornin v tufu mají složení olivinicko-sodalitického melilitu. Sopka leží na fylitech chebsko-dyleňského krystalinika.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartérní vulkanismus v Českém masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: vulkanologie, kvartérní geologie, geomorfologie, petrologie
Jevy: vulkán, diskordance, vulkanoklastika, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: tuf, tefra (nezpevněný tuf)
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP)
Kód AOPK ČR: 543     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jedna z nejmladších českých sopek činná ještě v kvartéru. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Cheb, 28. 4. 1961.
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Zahradnický J., Mackovčin P.a kol.(2005): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha str.166-167

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Žáček Vladimír, 17.10.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 21.06.07, Gürtlerová Pavla 13.11.08, Žáček Vladimír 14.06.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 359 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/359.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Celkový pohled na Železnou Hůrku od východu., Pavla Gürtlerová, 2007
Pavla Gürtlerová, 2007
Pavla Gürtlerová, 2007
Střední část lomu - tufy s fragmenty podložních hornin, Pavla Gürtlerová, 2007
Fragmenty hornin z podloží (fylity chebsko-dyleňského krystalinika), Bedřich Mlčoch, 2007
Fragmenty hornin z podloží (fylity chebsko-dyleňského krystalinika), Bedřich Mlčoch, 2007
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]