Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Litošice

Vyhledávání

Litošice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Pardubice
Katastrální území: Litošice
Mapové listy: 1341, 13412
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: Skalní výchoz litošických slepenců na okraji lesa, cca 300 m od severního okraje Litošic, cca 100 m severně od Křížového rybníka; skalní výchoz vulkanitů v lese, cca 500 m severovýchodně od okraje Litošic, po obou stranách údolí místního potůčku;
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní výchozy litošických slepenců, meandry, žíly metaandezitů a metaryolitů., antecedentní údolí
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3589

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita se nachází v jihozápadním výběžku železnohorského proterozoika, které je zde zastoupeno drobami, drobovými a jílovitými břidlicemi a litošickými slepenci sovoluské skupiny. V severní části lokality jsou zastoupeny žilné magmatické horniny typu olivinických tholeyitů, metaandezitů a metaryolitů (dříve spilit-keratofyrová formace), místy v tufovém či tufitickém vývoji. Tyto jsou řazeny k tzv. sovoluské skupině (sovoluské vulkanické centrum). Kombinace vulkanických těles s žilným doprovodem spolu s erozně zahloubeným potůčkem vytváří ilustrativní příklad antecedentního údolí (eroze potoka nerespektovala příčný průběh odolnější vulkanické žíly). Vodní tok ukázkově meandruje, je zde vidět i načepování meandru novým korytem, takže došlo k přeložení koryta.Litošické slepence patří k typovým lokalitám nízko metamorfovaných klastik proterozoika českého masivu s dosud neznámou oblastí původu valounového materiálu, je diskutována jejich geneze, někteří autoři je vnímali jako glacigenní sedimenty.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - železnohorské proterozoikum - chvaletické proterozoikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, kvartérní geologie, litologie
Jevy: selektivní eroze, výchoz, žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , magmatická, vulkanická
Hornina: břidlice, droba, slepenec (konglomerát) , spilit (albitizovaný bazalt), keratofyr (alk.živc. trachyt - andezit)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: dobrý

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 29.10.12
Aktualizoval(a): Rambousek Petr 14.10.13, Kukal Zdeněk 12.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3589 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3589.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Anon, 2011
litošický slepenec, Anon, 2011
litošický slepenec, Anon, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]