Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Chvaletice

Vyhledávání

Chvaletice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Pardubice
Katastrální území: Chvaletice
Mapové listy: 1341, 13411
Oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: Areál dřívější povrchové těžby a blízké okolí ložiska Chvaletice, skalní výchoz v blízkosti místní komunikace k úložišti popílku elektrárny Chvaletice, halda v blízkosti místní komunikace na severním okraji úložiště popílku; skalní výchoz na jižním okraji úložiště popílku elektrárny Chvaletice
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: skalní výchozy, halda
Technický objekt: odval (halda)
ID : 3587

Geologie

Geologická charakteristika: Jedná se o severní okraj železnohorského krystalinika, který je zde budován horninami proterozoického stáří, řazenými do chvaletické skupiny. Petrograficky jde o fylitizované jílovité břidlice, jílovito-grafitické břidlice a droby, které ve svých svrchních partiích zvětrávají v hlinité eluvium. Na tyto horniny je vázáno významné zrudnění, které bylo objektem těžby, území je součástí chráněného ložiskového území Chvaletice III. Jedná se o vulkanicko-sedimentární ložisko, které vzniklo v mořském prostředí, posléze byly horniny postiženy slabou regionální a kontaktní metamorfózou. Jižní okolí lokality je tvořeno jemnozrnnými dvojslídnými granity chvaletického masivu proterozoického stáří, odkrytými např. v činném lomu Chvaletice. Od severu nasedají na toto skalní podloží svrchnokřídové sedimenty, které se v místě lokality vyskytují nepravidelně a v denudačních zbytcích, jejich mocnost přibývá směrem k severovýchodu. Stratigraficky se jedná o perucko-korycanské souvrství stáří cenoman, petrograficky o jílovce, pískovce a slepence a vápnité pískovce (příbojová facie).Území je modifikováno výraznou antropogenní činností, nejdříve bylo postiženo povrchovou těžbou, těžily se zde manganové a železné rudy a posléze od roku 1949 do roku 1975 pyritová břidlice. Nejvyšší těžba byla dosažena v 60. letech 20 století, vznikl hluboký několikapatrový lom (cca 2 km dlouhý a 700 m široký) a v jeho blízkosti naopak mohutné haldy a tři odkaliště. Haldy deponované na odkalištích bývalé úpravny tvoří evidovaná ložiska manganové rudy (Chvaletice, odkaliště 1 a 2, Řečany, odkaliště 3). Po zastavení těžby rud byl povrchový lom využit jako úložiště popílku z elektrárny Chvaletice (byla postavena ve druhé polovině 70. let 20. století) a v současné době je celý zavezen popílkem. Lokalita je významným mineralogickým nalezištěm evropského významu, nacházely se zde karbonáty a silikáty manganu a železa (rodochrozit a rodonit) a sulfidy železa (pyrit), a další, mnohdy raritní minerály (pyroxmangit, helvín aj.).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - železnohorské proterozoikum - chvaletické proterozoikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: mineralogie, litologie, petrologie
Jevy: transgrese
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , metamorfní (regionální metamorfóza), antropogenní (činnost lidská)
Hornina: skarn, rohovec, břidlice, droba, granit (žula), jílovec (lupek), pískovec, opuka
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: těžba povrchová, průmysl, právo vlastnické
Popis střetů zájmů: Současná činnost provozovatele Elektrárny Chvaletice (ČEZ) a lomu na granit (Granita, s. r. o.), dosud nevyjasněná koncepce ve vstupech na pozemky.
Stav lokality: nepřístupná, zavezená

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 29.10.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 12.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3587 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3587.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Anon, 2011
Anon, 2011
Anon, 2011
Anon, 2011
Anon, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]