Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Podhořany

Vyhledávání

Podhořany

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Podhořany u Ronova
Mapové listy: 1341, 13414
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: stěna bývalého lomu nad pravým křídlem údolí Čertovky, na východním okraji obce Podhořany
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: stěna bývalého lomu
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3585

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita se nachází na západním okraji železnohorského proterozoika v místech kde metamorfované horniny tvoří samostatně vyčleněnou jednotku podhořanské krystalinikum. Petrologicky se jedná o komplex biotitických pararul s granátem a s vložkami granátických amfibolitů, krystalických vápenců a ortorul.Na lokalitě samé se nachází výchoz jemnozrnných biotitických pararul s porfyroblasty granátů o velikosti prvých milimetrů. Hornina je místy masivní, místy deskovitě rozpadavá.Zájmové území je postiženo zlomovou tektonikou, nachází se v místech regionálně významného železnohorského zlomu, který má směr severozápad – jihovýchod a spolu s příčnými zlomy vytvořil výraznou modelaci západního hřbetu Železných hor. Územní dispozice a situování obce Podhořany je ideálním místem pro demonstraci výzdvihu tělesa Železných hor podél železnohorského zlomu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - železnohorské proterozoikum - podhořanské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum - neoproterozoikum (1000 - 542 Ma)
Témata: petrologie, mineralogie, geomorfologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: výchoz, skalní stěna, zlom, minerál
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: amfibolit, pararula
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: právo vlastnické
Popis střetů zájmů: Pozemky jsou v soukromém vlastnictví, které limituje případný management lokality.
Stav lokality: dobrý

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 29.10.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 12.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3585 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3585.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Anon, 2011
granátický amfibolit, Anon, 2011
granátický amfibolit, Anon, 2011
Anon, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]