Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vladař

Vyhledávání

Vladař

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Karlovy Vary
Katastrální území: Záhorčice
Mapové listy: 1124, 11244
Oblast: Permokarbon a terciér středočeské a západočeské limnické oblasti
Lokalizace: 3.7 km vjv. od Žlutic.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Izolovaný čedičový vrch.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 358

Geologie

Geologická charakteristika: Přírodní rezervace o rozloze 11.71 ha byla vyhlášena roku 1969 pod číslem 507. Vladař tvoří výraznou dominantu (tvar stolové hory) s převýšením přes 200 m nad údolím Střely. Chráněn je zbytek dubo-habrového háje na čedičovém třetihorním podkladě. (1994) Relikt izolovaného vulkánu jižně od Doupovského komplexu. Výrazná negativní aeromagnetická anomálie. Relikty hradiště z předkeltského období. Později osídleno Kelty a Slovany.(2009) Doplněno podle Žáček et al. (2015) Vrcholovou plošinu tvoří příkrov středně zrnitého porfyrického olivinického nefelinitu, masivní nepravidelně až tlustě sloupcovitě odlučná černá horniny s vyrostlicemi olivínu do 0,5 cm. Část vulkanického příkrovu o mocnosti do 100 m spočívá na svoru, jeho menší část při jv. okraji pak na karbonských sedimentech. Kontakty mezi oběma jednotkami jsou však zakryty více či méně mocnými sutěmi, nehledě k tomu, že vlastní hora i s blízkým okolím nesou výrazné známky antropogenních terénních úprav. V jižní až jihovýchodní části svahu jsou pak při bázi láv odkryté uloženiny hrubozrnných strusek a to jak spečené i nespečené facie. Přítomnost pyroklastik typických pro blízkost zdroje, podobně jako výrazná magnetometrická anomálie dokládají, že vrch Vladař, je pozůstatkem samostatné sopky a ne erozním reliktem delšího lávového proudu z Doupovských hor. Vzhledem k nízké úrovni eroze a zvětrávání také předpokládáme výrazně nižší stáří, které řadí Vladař mezi svrchno-miocénní rozptýlené alkalické vulkanity západních Čech. Z archeologického hlediska je Vladař se svým mohutným, pozdně starověkým až raně středověkým hradištěm, významnou archeologickou lokalitou. Dendrochronologické datování dubových trámů z roubené hráze cisterny nalezené na vrcholu Vladaře, datuje stavbu do 1. poloviny 5. stol. př. n. l. (Chytráček et al. (2010, 2012). Jak také uvádí tento autor, celé opevněné hradiště dělá z Vladaře archeologickou lokalitu mezinárodního významu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: terciér (neogén - paleogén)
Témata: vulkanologie, archeologie, geomorfologie, botanika
Jevy: stolová (tabulová) hora, vulkán, láva
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: nefelinit, struska
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 507     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zbytek dubohabrového háje na výrazném čedičovém kopci. Vyhlášení ZCHÚ: MK ČSR, 23. 4. 1969, č. předpisu: 5.376/69.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Nejsou výrazné změny 1.12.2014;

Literatura

CHYTRÁČEK, M. - DANIELISOVÁ, A. - POKORNÝ, P.- ŠMEJDA, L. (2010): Komplexní výzkum pravěkého hradiště na stolové hoře Vladař. - Živá archeologie, 11, 45-50.; Žáček et al. (2015) : Vysvětlivky ke geologické mapě 11-244 list Žlutice. - MS Archív ČGS Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Žáček Vladimír, 17.11.94
Aktualizoval(a): Rapprich Vladislav 11.11.09, Žáček Vladimír 14.06.10, Žáček Vladimír 01.12.14

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 358 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/358.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pohled na Vladař od východu od obce Buhuslav. , Vladimír Žáček, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]