Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Smrk

Vyhledávání

Smrk

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Katastrální území: lázně Libverda
Mapové listy: 0314, 03142
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Smrk (1124 m n. m.) je nejvyšší horou Smrčské hornatiny a současně české části Jizerských hor. Tvoří dvojvrcholem, kde vyšší leží v Česku a o metr nižší Smrek je již na polském území.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Výchozy na svazích Smrku v jizerských ortorulách
ID : 3577

Geologie

Geologická charakteristika: Kóta Smrk je významným geomorfologický bodem v krajině nejvyšší horou Smrčské hornatiny a současně také české části Jizerských hor s nadmořskou výškou 1124 m n. m. Na úbočích se nacházejí výchozy a bloky jizerských ortorul charakterizujících vývoj jizerského krystalinika. Na jižních svazích hory pramení řeka Jizera (Český pramen),na západním svahu hory se rozkládá přírodní památka Klečoviště s výskytem několika vzácných druhů rostlin. Z geologického pohledu na vrcholu elevace vystupuje pyroklastická až plástevnatá biotitická ortorula, v širším okolí na úpatí svahu pak středně až hrubě zrnitá, místy okatá biotit-muskovitická ortorula. Stejně jako v případě ortorulových těles severně od obce Hejnice tyto horniny mají granitový protolit svrchně kambrického stáří. Deformační stavba a texturní variabilita ortorul byla způsobena rekrystalizací a deformací minerálů během variských orogenních procesů. V hornině je možné pozorovat relikty mléčně bílých až nažloutlých porfyroklastů živců, které dosahují velikosti 1,5 až 3 cm, ve středně zrnitém typu do 1 cm. Hrubozrnný typ se vyskytuje ve vrcholových partiích a na j. svahu u Nebeského žebříku. Středně zrnitý, který přechází do drobně zrnitého, místy okatého až plástevného typu, buduje zbývající oblast. Všechny popisované typy nejčastěji tvoří skalní bloky, osamocené balvany nebo úlomky, které se vyskytují v různých plošně prostorových seskupeních na všech svazích Smrku. V jednotlivých typech ortorul jsou pozorovatelné výrazné relikty mléčně bílých až nažloutlých porfyroklastů živců, které v hrubozrnném typu dosahují velikosti 1,5–3 cm, v drobnozrnném typu 1 cm. Skelně šedý až modrošedý křemen tvoří agregáty o velikosti 0,5–1,5 cm, které mohou být místy protažené až do pásků. Hornina má nejčastěji nažloutlé až narezavělé zbarvení, ve kterém jsou výrazné tmavé až černé protažené shluky nebo pásky biotitu dosahují velikosti 0,2–0,5 cm. Na vrcholu Smrku je rozhledna, která nabízí za krásného počasí výhled do tří zemí Česka, Německa a Polska. Odedávna se zde stýkaly hranice tří zemských celků: Čech, Lužice a Slezska. Přes vrchol Smrku prochází rozvodí mezi Baltským a Severním mořem. Severně od elevace Smrk se v minulosti těžila cínová ruda - kassiterit. Některé ze štol byly dochovány dodnes, například Beránek Boží na levém břehu Hraničního potoka.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum - jizerské krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: petrologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: ortorula
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významný geomorfologický bod v krajině a výchozy jizerských ortorul jizerského krystalinika na úbočích hory.
Součást VCHÚ: CHKO Jizerské hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mrázová Š. , Verner. K., red. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mrázová Štěpánka, 06.09.12
Aktualizoval(a): Verner Kryštof 21.05.13

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3577 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-01-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3577.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Masiv Smrku 1124 m n. m., Štěpánka Mrázová, 2010
Středně zrnitá, místy okatá až plástevná biotit-muskovitická ortorula ze sz. svahu Smrku., Štěpánka Mrázová, 2008
Pohled na Smrk z vrcholu Jizery., Štěpánka Mrázová, 2008
Pohled na svahy Smrku 1124 m n. m., Štěpánka Mrázová, 2008


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]