Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Smědavská hora - sever (svahové deformace)

Vyhledávání

Smědavská hora - sever (svahové deformace)

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Katastrální území: Hejnice
Mapové listy: 0314, 03142
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Sv. svah Smědavské hory (1084 m n. m.),která se nachází 3 km jv. od Bílého Potoka. Leží v postranním výběžku Hejnického hřebene. Sz. od chaty na Smědavě.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Svahové deformace na sv. svazích Smědavské hory.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3576

Geologie

Geologická charakteristika: Severní a východní svahy prudce spadají do údolí říčky Smědé.V srpnu 2010 následkem přívalových dešťů došlo na sv. a v. svazích Smědavské hory ke vzniku svahových deformací. Ve vrcholových partiích, z odlučných oblastí došlo k transportu dvou blokovobahenních proudů, které se přemístily po povrchu strmého svahu horského terénu na vzdálenost 1–2 km směrem do údolního toku říčky Smědé. Erodované skalní granitové podloží vytvořilo výjimečný profil. Suťové proudy odkryly, téměř v celém profilu, skalní podložní horninový masiv , který je budován středně až hrubě zrnitým výrazně porfyrickým biotitickým granitem. Vytvořily se možnosti pozorovat porušení granitového masivu systémem jak strmých, tak plochých puklin a zlomových zón. Byly potvrzeny tři systémy puklin: strmé pukliny orientované SZ–JV a SV–JZ, které vytváří síť k sobě kolmých systémů a plošně ukloněné pukliny, které spolu se strmými systémy puklin určují kvádrovitý rozpad granitů. V horních úsecích erodovaného skalního podloží se objevují drcené zóny s projevy hydrotermální alterace. Jsou strmé, orientované SZ–JV. Mocnost těchto poruch kolísá od 10–100 cm. Často na těchto poruchách jsou indikovány prameny. Některé tyto poruchy mohou obsahovat i křemennou a jílovitou výplň. Granitová tektonika je využívaná jak mladšími proniky aplitových žil a leukokratních granitů, tak nejmladšími intruzemi bazaltoidů. Žíly bazaltoidů jsou strmé, nejčastěji jsou orientované SZ–JV a VVS–ZZJ.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: kvartérní geologie
Jevy: sesuv
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody), gravitační
Hornina: granit (žula), štěrk
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významný studijní profil charakterizující horské svahové deformace.
Součást VCHÚ: CHKO Jizerské hory
Střety zájmů: nestabilita terénu
Popis střetů zájmů: Celý svah je ohrožen nestabilitou terénu.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Mrázová Š. , Verner. K., red. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mrázová Štěpánka, 06.09.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3576 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-10-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3576.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vrcholová partie blokovobahenního proudu na sv. svahu Smědavské hory. Pohled do údolí Smědé., Štěpánka Mrázová, 2010
Vrcholová partie blokovobahenního proudu na sv. svahu Smědavské hory. Pohled do údolí Smědé., Štěpánka Mrázová, 2010
Vrcholová partie blokovobahenního proudu na sv. svahu Smědavské hory. Pohled do údolí Smědé., Štěpánka Mrázová, 2010
Vrcholová partie blokovobahenního proudu na sv. svahu Smědavské hory. Pohled do údolí Smědé., Štěpánka Mrázová, 2010
B, Štěpánka Mrázová, 2010
Vrcholová partie blokovobahenního proudu na sv. svahu Smědavské hory. Pohled do údolí Smědé., Štěpánka Mrázová, 2010
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]