Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kočičí kameny

Vyhledávání

Kočičí kameny

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Katastrální území: Lázně Libverda
Mapové listy: 0314, 03142
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Kočičí kameny (570 m n. m.) se nacházejí 2 km v. od obce Lázně Libverda, 1 km s. od obce Bílý potok pod Smrkem, u křižovatky turistických cest poblíž známé chaty Hubertka.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skupina skal a balvany na vrcholu hřebenu a ve stráni tvořené středně až hrubě zrnitým biotitickým granitem výrazně porfyrickým.
ID : 3572

Geologie

Geologická charakteristika: Elevace Kočičí kameny se nachází 2 km východně od obce Lázně Libverda. Jedná se soustavu drobných skalních výchozů, které jsou v severní části elevace tvořeny silně kontaktně metamorfovanými fylity, které mají texturu a složení biotitických rohovců s cordieritem. Ve střední a jižní části vrcholu vystupují středně až hrubě zrnité silně porfyrické granity krkonošsko-jizerského plutonu označované jako jizerský typ. Skála tvořená biotitickým granitem dostala název podle svého tvaru, který připomíná kočičí hlavu (ve východní části lokality - s vyhlídkou). Rohovce mají tmavě šedou barvu, jemně zrnitou texturu s výskytem drobných čoček agregátů křemene. Vnitřní stavba rohovců je tvořena výraznou osní kliváží, která místy nabývá až penetrativní metamorfní foliace. Plochy těchto staveb upadají pod strmým úhlem k jihu. Místy jsou na lokalitě zachovány relikty starších metamorfních foliací SV-JZ průběhu, a to ve formě drobných vrás. Přítomné lineace mají intersekční charakter, upadají pod strmými až středními úhly k západu. V granitech jizerského typu byla identifikována přednostní prostorová orientace vyrostlic živců, která taktéž upadá pod strmými úhly k jihu. Intruzivní kontakt granitoidů není na výchozech zachován, na základě orientace vnitřních staveb a osní kliváže je možné usuzovat na jeho souhlasný strmý sklon k jihu. Prvky křehké tektoniky mají charakter extenzních puklin strmé orientace v průběhu ZSZ-VJV a S-J.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - magmatity lužické oblasti - krkonošsko-jizerský masiv
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: charakteristická hornina, selektivní eroze, skála
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (kontaktní metamorfóza), zvětrávání mrazové
Hornina: granit (žula), rohovec kontaktní
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Důležité výchozy hornin dokumentující kontakt granitů a metamorfovaných hornin (rohovce). Zajímavé geomorfologické jevy v granitech.
Součást VCHÚ: CHKO Jizerské hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mrázová Š. , Verner. K., red. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mrázová Štěpánka, 05.09.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3572 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3572.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Informační tabule., Markéta Vajskebrová, 2015
Skála tvořená tmavou biotitickou žulou nedaleko chaty Hubertka připomíná kočičí hlavu. Na skalní vrchol vede zajištěná horolezecká cesta., Markéta Vajskebrová, 2015
Skála tvořená tmavou biotitickou žulou nedaleko chaty Hubertka připomíná kočičí hlavu. Na skalní vrchol vede zajištěná horolezecká cesta., Markéta Vajskebrová, 2015
Skála tvořená tmavou biotitickou žulou nedaleko chaty Hubertka připomíná kočičí hlavu. Na skalní vrchol vede zajištěná horolezecká cesta., Markéta Vajskebrová, 2015
Biotitický rohovec. Kočičí kameny., Štěpánka Mrázová, 2010
Kočičí kameny, balvany ve svahu., Štěpánka Mrázová, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]