Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Homolka

Vyhledávání

Homolka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Karlovy Vary
Katastrální území: Bečov nad Teplou
Mapové listy: 1123, 11234
Geologická správní oblast: Tepelské, tachovské, smrčinské, svatavské, chebsko-dyleňské a slavkovské krystalinikum; durynsko-vogtlandské paleozoikum; karlovarský masiv (jv. část)
Lokalizace: Vrch Kupa, kóta 698, 1.5 km JJV. od Bečova.Skalní výchoz ve svahu.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Vypreparovaný skalní suk se sloupcovitou odlučností.
ID : 356

Geologie

Geologická charakteristika: Přírodní památka o rozloze 0.25 ha. Skalní výchozy ve vrcholové partii kóty Kupa s ukázkou sloupcovité odlučnosti čediče třetihorního stáří(jemnozrnný bazanit). Na úbočí suťová pole čedičových hornin překrývají porfyrické biotitické granity (s krystaly ortoklasu s s dvojčatnými srůsty), kterými mladší vulkanická intruze prorazila.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - Doupovské hory
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: petrologie, geomorfologie, vulkanologie
Jevy: selektivní eroze, kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost)
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazanit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 605     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ukázka typické sloupcovité odlučnosti čediče. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Karlovy Vary, 6. 10. 1972.
Součást VCHÚ: CHKO Slavkovský les
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: Bezprostředně nehrozí, možné ohrožení těžbou.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučena terénní revize. 11.11.2009;

Literatura

Zahradnický J., Mackovčin P. a kol.(2005): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str. 519, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Žáček Vladimír, 17.10.94
Aktualizoval(a): Rapprich Vladislav 21.09.09, Rapprich Vladislav 11.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 356 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-04-05]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/356.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Detail sloupcovité odlučnosti., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Přirozeně vypreparovaný sopouch vysoký asi 12 m s patrnou sloupcovitou odlučností čediče., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Vypreparovaný skalní suk se sloupcovitou odlučností., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Přirozeně vypreparovaný sopouch vysoký asi 12 m s patrnou sloupcovitou odlučností čediče., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Přirozeně vypreparovaný sopouch vysoký asi 12 m s patrnou sloupcovitou odlučností čediče., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Markéta Vajskebrová, 2004
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]