Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Křížky

Vyhledávání

Křížky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Cheb
Katastrální území: Prameny
Mapové listy: 1123, 11233
Geologická správní oblast: Tepelské, tachovské, smrčinské, svatavské, chebsko-dyleňské a slavkovské krystalinikum; durynsko-vogtlandské paleozoikum; karlovarský masiv (jv. část)
Lokalizace: 2 km SV. od Pramenů, 9 km JZ. od Horního Slavkova. Skalní výchozy v okolí kóty 817 m n.m U tří křížů.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Vypreparovaný odlesněný hadcový hřbítek.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 355

Geologie

Geologická charakteristika: Národní přírodní památka, rozloha 4 ha. Skalky v tělese Vlčího hřbetu, které náleží k mariánskolázenskému metabazitovému komplexu tvořené serpentinizovaným olivinovcem (serpentinitem či hadcem)(Žáček 1994). Výrazný hadcový výchoz tvořený celistvým bronzitickým serpentinitem. (Mackovčin 2005)
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - mariánsko-lázeňský komplex
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: petrologie, botanika
Jevy: skála, výchoz, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: serpentinit (hadec)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 198     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výchoz hadce se vzácnou květenou. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Cheb, 22. 12. 1962.Největší výchoz plášťové horniny v širokém regionu. Unikátní chemické složení podmiňuje asociaci specifické flory.
Součást VCHÚ: CHKO Slavkovský les
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučeno zahrnout pod ochranu i výchozy specifického typu hornin 13.11.2008;

Literatura

Zahradnický J., Mackovčin P.a kol.(2005): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str. 523, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Žáček Vladimír, 18.10.94
Aktualizoval(a): Žáček Vladimír 13.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 355 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/355.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výchozy serpentinitů, Pavla Gürtlerová, 2010
Výchozy serpentinitů, Pavla Gürtlerová, 2010
Vyleštěná deska serpentinitů na výchoze s orientační mapou., Pavla Gürtlerová, 2010
Výchozy serpentinitů, Pavla Gürtlerová, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]