Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vanov

Vyhledávání

Vanov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Jihlava
Katastrální území: Vanov
Mapové listy: 2341, 23413
Geologická správní oblast: Moldanubikum - centrální masiv, melechovský masiv
Lokalizace: činný lom Vanov, 500 m severozápadně od obce Vanov
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: činný lom na migmatit
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3535

Geologie

Geologická charakteristika: Na lokalitě činného lomu Vanov je možné pozorovat procesy metamorfní přeměny za vysokých teplotně-tlakových podmínek spojené s tavením původních metasedimentárních hornin, migrací vzniklé taveniny a její krystalizací ve formě rozmanitých tělísek granitoidních hornin. V období variských horotvorných procesů docházelo v hlubších částech zemské kontinentální kůry k rozsáhlé přeměně (metamorfóze) původních hornin, a to jak z pohledu minerálního složení, tak i vnitřních deformačních staveb. Nové teplotně-tlakové podmínky přeměny původních hornin dosahovaly hodnot v rozmezí 600–900°C a 5–15 kilobarů, což odpovídá podmínkám spodní a střední kontinentální kůry v hloubkách 20–60 kilometrů pod zemským povrchem. Hlavním horninovým typem jsou silně metamorfované sedimenty písčitého až drobového charakteru (pararuly), které byly za vysokých teplot částečně taveny (migmatitizovány) za vzniku různých texturních typů migmatitů. Tyto na území listu hojně rozšířené horniny obsahují omezené polohy (čočky) hornin původně kontrastního složení. Jedná se o metamorfované sedimenty s výraznějším obsahem vápníku (erlany). Migmatity se vyznačují přítomností nepravidelných pásků kontrastního složení. Jedná se o polohy tvořené nově vznikající taveninou granitového složení (leukosom) a zbývající neroztavené minerály, zejména biotit (melanosom). Mezi další minerály, které se v tomto typu hornin vyskytují patří alumosilikát, stabilní za vysokých teplot (sillimanit), cordierit, granát a někdy muskovit. Vzájemné vztahy mezi horninotvornými minerály a jejich stabilita ukazuje na složitou cestu vzniku a vývoje této horniny. Nově vznikající křemen-živcová tavenina byla separována do formy zmíněných kompozičních pásků, které byly s nabývajícím podílem taveniny propojeny. Nepravidelná mocnost kompozičních pásků, jejich vzájemná superpozice a vrásnění má původ v orientovaném tektonickém napětí, které bylo generováno vlivem aktivity orogenních procesů v měřítku celého variského orogenního pásma v období okolo 329 miliónů let.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku - moldanubikum Šumavy a jižních Čech
Stratigrafie: paleozoikum až proterozoikum
Témata: geologie, litologie
Jevy: deformační stavby, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: migmatit, erlan
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: silně metamorfované sedimenty písčitého až drobového charakteru (pararuly), které byly za vysokých teplot částečně taveny (migmatitizovány) za vzniku různých texturních typů migmatitů. Tyto na území listu hojně rozšířené horniny obsahují omezené polohy (čočky) hornin původně kontrastního složení. Jedná se o metamorfované sedimenty s výraznějším obsahem vápníku (erlany).
Součást Geoparku: Vysočina
Střety zájmů: těžba
Popis střetů zájmů: lom je v těžbě
Stav lokality: dobrý

Literatura

Verner, K. et al.(2012):Vysvětlivky k základní geologické mapě 1 : 25 000 list 23-413 Hodice.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): DudíkSchulmannová Barbora, 04.06.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 26.09.17, Kukal Zdeněk 22.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3535 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3535.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vrásněné páskování migmatitu mající původ ve změně orientace tektonického napětí., Kryštof Verner, 2012
Poloha přeměněné horniny vápenato-silikátového složení uzavřená v okolních migmatitech., Kryštof Verner, 2012
Granitová tavenina (leukosom) vznikající tavením původních rulových hornin., Kryštof Verner, 2010
Celkový pohled na skalní stěnu vrchního patra činného lomu Vanov., Kryštof Verner, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]