Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Rácov

Vyhledávání

Rácov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Jihlava
Katastrální území: Rácov
Mapové listy: 2341, 23413
Geologická správní oblast: Moldanubikum - centrální masiv, melechovský masiv
Lokalizace: Činný lom Rácov, 300 m jihovýchodně od kóty Křepírek
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Činný lom na dvojslídné granity (varieta Mrákotín) a ostrohranné, různě orientované bloky okolních migmatitů o rozměrech několika metrů až centimetrů
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3534

Geologie

Geologická charakteristika: Středně zrnitý muskovit-biotitický granit mrákotínského složeného plutonu (varieta Mrákotín) s enklávami porfyrického biotitického granitu (varieta Řásná), výskytem ostrohranných bloků migmatitů jednotvárné skupiny moldanubika a diskordantními žilami mikrodioritového až mikrogabrového složení.Na lokalitě byl dále také nalezen xenolit serpentinizovaného peridotitu a rozměrově malé enklávy porfyrického granitu mající příslušnost k varietě Řásná. Lokalita činného lomu Rácov je tedy významná z pohledu zachovaného záznamu procesů vzniku a vývoje tělesa mrákotínského složeného plutonu v období závěru variských orogenních událostí. Jedná se o záznam procesů magmatického stopingu, nebo-li pasivní zapadávání odlomených ker starších migmatitů a jejich částečná asimilace granitovým magmatem. Jedná se z celosvětového pohledu o význačný proces tvorby prostoru pro vystupující magma v prostředí svrchní zemské kůry. Ve svrchní kontaktní zóně vystupujícího magmatu docházelo k frakturaci a odlamování bloků okolních hornin. Bloky okolních hornin vlivem gravitačních sil zapadávaly do vystupujícího magmatu a byly částečně či zcela vlivem jeho vysokých teplot roztaveny. „Volná“ místa po asimilovaných blocích okolních hornin byla bezprostředně vyplňována dalšími porcemi vystupujícího magmatu. Mezi hlavní patří pravidelné systémy extenzních puklin a zlomových zón, a to přednostně v ssv.– jjz. a zsz.– vjv. orientaci. V souvislosti s vývojem těchto struktur do horninového komplexu pronikly omezené porce specifických typů magmatu dioritového až gabrového složení, a to ve formě výrazně planárních deskovitých těles nebo žil.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku - moldanubikum Šumavy a jižních Čech, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku - moldanubický pluton - centrální moldanubický masiv
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin, paleozoikum až proterozoikum
Témata: geologie, litologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granit (žula), migmatit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jedná se o záznam procesů magmatického stopingu, nebo-li pasivní zapadávání odlomených ker starších migmatitů a jejich částečná asimilace granitovým magmatem.
Součást Geoparku: Vysočina
Střety zájmů: těžba
Popis střetů zájmů: činný lom
Stav lokality: dobrý

Literatura

Verner, K. et al. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1 : 25 000 list 23-413 Hodice.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): DudíkSchulmannová Barbora, 04.06.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 26.09.17, Kukal Zdeněk 22.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3534 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3534.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Celkový pohled na lokalitu činného lomu Rácov, Kryštof Verner, 2010
Diskordantní žíly dioritového složení pronikající dvojslídné granity typ Mrákotín, Kryštof Verner, 2010
Ostrohranné bloky biotitického migmatitu v dvojslídném granitu typ Mrákotín., Kryštof Verner, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]