Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Stebno - erozní zářez

Vyhledávání

Stebno - erozní zářez

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Louny
Katastrální území: Stebno
Mapové listy: 1213, 12133
Oblast: Permokarbon a terciér středočeské a západočeské limnické oblasti
Lokalizace: 1500 m severozápadně od kostela v obci Stebno
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Erozní zářez v arkózovitých pískovcích a slepencích líňského souvrství.
ID : 3528

Geologie

Geologická charakteristika: V zářezu vystupují převážně hrubě zrnité, šikmo zvrstvené arkózovité pískovce a slepence líňského souvrství. Spodní část výchozu tvoří až 1 m mocný sled jemnozrnných sedimentů aluviálních niv, reprezentovaný sytě červeně zbarvenými prachovci pravidelně prokládanými vybělenými (kaolinizovanými) polohami horizontálně až mírně šikmo zvrstvených jemně zrnitých pískovců. Prachovce jsou erozně seříznuté hrubozrnnými sedimenty říčního koryta tvořené laterálně stálými čočkovitými tělesy o mocnosti do 1 m a se zvlněnými erozními bázemi, které jsou ve spodních tělesech často lemovány úlomky podložních sytě červených jílovců indikující erozi nivních sedimentů při avulzi nebo migraci říčních koryt. Mezi dílčími, erozně omezenými tělesy roste do nadloží zrnitost materiálu až do hrubě zrnitých slepenců. Šikmé zvrstvení indikuje SZ až SV směr proudění v říčních korytech. Subhorizontálně uložené sedimenty s mírnými úklony k severu jsou postižené hustou sítí subvertikálních poklesových zlomů směru SZ – JV. Vzdálenost jednotlivých zlomů se pohybuje nejčastěji mezi 1–2 m, zatímco velikost poklesů dosahuje řádově první desítky centimetrů.(Lojka R. 2012)
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - středočeské a západočeské mladší paleozoikum - žihelská pánev
Stratigrafie: stephan C
Témata: sedimentologie, litologie, petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: vrstva, zlom, zvrstvení
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , tektonická
Hornina: pískovec, prachovec (siltovec), slepenec (konglomerát)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výchoz líňského souvrství na listu Jesenice, silně tektonicky postižený.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Střety nejsou
Stav lokality: dobrý

Literatura

Seifert A., red. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 12-133 Jesenice. Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Štěpánek Petr, 14.05.12
Aktualizoval(a): Lojka Richard 09.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3528 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3528.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Richard Lojka, 2009
Richard Lojka, 2009
Richard Lojka, 2009
Richard Lojka, 2009
Richard Lojka, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]