Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Velečín - opuštěná těžebna

Vyhledávání

Velečín - opuštěná těžebna

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Plzeň-sever
Katastrální území: Velečín
Mapové listy: 1213, 12133
Geologická správní oblast: Permokarbon a terciér středočeské a západočeské limnické oblasti
Lokalizace: 600 m JJZ směrem od kostela v obci Velečín
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěná těžebna v jílovitých prachovcích s polohami jemně až středně zrnitých pískovců vyšších partií malesických vrstev.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3527

Geologie

Geologická charakteristika: Vystupují zde horizontálně laminované jílovité prachovce s polohami jemně až středně zrnitých pískovců vyšších partií malesických vrstev, uložené subhorizontálně s mírnými úklony k jihu až jihojihozápadu. Jedná se převážně o pravidelně laminované, šedé až tmavě šedé jílovité prachovce bohaté jemně rozptýlenou organickou hmotou většinou rostlinného původu, místy s jemně písčitou příměsí soustředěnou v tenkých laminách. Zachování laminace a vysoký podíl organické hmoty indikují sedimentaci v hlubokovodním sub-oxickém jezerním prostředí. Časté jsou tenké laminy nebo až 2 cm mocné polohy sideritů, které vytvářejí laterálně stálé horizonty. Pískovce se vyskytují v několika formách, nejčastěji jako nejvýše několik centimetrů mocné izolované polohy v prachovcích, často s většími úlomky rostlin a fuzitu. Horizontální až čeřinové zvrstvení bývá zvýrazněné střídáním minerálního a rostlinného detritu . Charakteristická je pozitivní nebo negativní zrnitostní gradace při bázích a nahromadění větších úlomků rostlin při stropu poloh indikující ukládání hrubšího materiálu z turbiditních proudů. Pravděpodobnou stratigrafickou pozici odkrytého sledu ve vyšší části malesických vrstev indikují až 1 m mocné polohy jemně až středně zrnitých pískovců složených z několika vrstev s postupně rostoucí zrnitostí. Ostrá báze je zvýrazněna nahromaděním až několik centimetrů velkých úlomků fuzitu. Kromě velmi hojných úlomků fuzitu jsou hůře vytříděné pískovce bohaté drobnými úlomky rostlinné drtě, méně se vyskytují větší úlomky rostlinných os. Poněkud překvapivě byl v těchto pískovcích nalezen velmi dobře zachovalý zub xenacanthidního žraloka. Časté erozní plochy v laterálně poměrně stálém tělese indikují opakované proudění, erozi a resedimentaci materiálu v prostředí distribučního koryta na dně jezerní pánve. Jílovité prachovce někdy pozvolna přecházejí do jemnozrnných pískovců bohatých rozptýlenou organickou drtí terestrických rostlin, která zvýrazňuje horizontální laminaci. Ukládání pískovců v relativně klidném a stálém proudění indikuje také usměrnění drobných rostlinných os na vrstevních plochách. Lokalita poskytla bohaté paleobotanické nálezy s převahou kapradin a konifer. Zatímco nálezy suchomilnějších konifer převažují v hruběji zrnitých polohách pískovců, nálezy vějířů a lístků vlhkomilnějších kapradin převažují v jílovitých prachovcích. Ze studia společenstva pylových zrn a spór rozptýlených v jílovitých prachovcích vyplývá naprostá převaha suchomilných prvků (92 %) tvořených monosakátními a bisakátními pylovými zrny pteridosperm a konifer, méně často kordaitů a zřejmě i cykasovitých rostlin. Nálezy spór reprezentující uhlotvornou flóru plavuní, přesliček a kapradin jsou velmi ojedinělé. Vůdčí spóry charakteristické pro mělnické a kouvonvské souslojí slánského souvrství zde nebyly vůbec identifikovány. V jílovitých prachovcích byl nalezen také špatně zachovalý fragment hmyzího křídla. Nejzajímavější je však několik fragmentů vaječných pouzder žraloků Palaeoxyris cf. appendiculata, které byly nalezeny v asociaci s většími fragmenty vějířů kapradin a rostlinných os v těsném nadloží tenké polohy jemně zrnitých pískovců (Šimůnek et al., 2010).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - středočeské a západočeské mladší paleozoikum - žihelská pánev
Stratigrafie: paleozoikum - karbon - svrchní karbon - siles - stephan - stephan B
Témata: litologie, paleontologie, petrologie, sedimentologie, stratigrafie
Jevy: čeřiny, zvrstvení, vrstva, zkameněliny - flora, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, prachovec (siltovec), jílovec (lupek)
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významný profil malesickými vrstvami.
Střety zájmů: vegetace, skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Lokalita zarůstá vegetací a je částečně zavezená starým komunálním odpadem.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Šimůnek, Z. , Lojka, R. , Zajíc, J. , Drábková, J. (2010a): Paleontologické výzkumy v karbonu v okolí Jesenice (žihelská pánev). Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009, 163-167. ISSN 0514-8057.; Seifert A., red. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 12-133 Jesenice. Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Štěpánek Petr, 14.05.12
Aktualizoval(a): Lojka Richard 09.11.12, Kukal Zdeněk 20.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3527 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3527.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Richard Lojka, 2010
Richard Lojka, 2010
Richard Lojka, 2010
Richard Lojka, 2010
Richard Lojka, 2010
Richard Lojka, 2010
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]