Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Podbořánky - zelená břidlice

Vyhledávání

Podbořánky - zelená břidlice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Rakovník
Katastrální území: Podbořánky
Mapové listy: 1213, 12133
Oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: Drobná elevace 1 km z. od obce Podbořánky v poli na pravé straně silnice Podbořánky - Žihle.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Přirozený výchoz na vrcholu elevace v deformovaném bazaltu, případně metamorfovaném tufu s laminami původně jemného detritického sedimentu
ID : 3522

Geologie

Geologická charakteristika: Horninu na tomto výchozu lze považovat za silně střižně deformovaný bazalt, případně metamorfovaný tuf s laminami původně jemného detritického sedimentu.Tmavě šedozelená s výrazným leskem na plochách, místy šmouhovitá a deskovitá, velmi jemnozrnná hornina 0,01-0,3 mm má granoblasticko-nematoblastickou strukturu s výraznou foliací, někde s limonitickými povlaky na povrchu a obsahuje laminy metapelitu (sericit-křemenného fylitu). Břidlice má čočkovitou stavbu s protáhlými blasty plagioklasu o velikosti 0,1-0,8 mm, s uzavřenými jehlicemi amfibolu, a téměř monominerálními agregáty jehličkovitého amfibolu 0,05-0,3 mm se světlejším okrajem a sytě zbarveným středem. Amfibol (aktinolit až edenit) má šedozelenou až modrozelenou barvu podle Z. Biotit vykazuje zvýšené obsahy FeO (19,72 %) a MgO (17,96 %) a je zčásti chloritizovaný na okrajích lišt. Agregáty plagioklasu jsou místy oválné o velikosti do 0,5 mm, jsou prorůstané amfibolem a mají agregátní strukturu. V hornině jsou přítomny dva různě bazické plagioklasy, převažuje albit (An 6,6 %) a podřízeně je přítomen oligoklas (An 27,9 %). Albit tvoří často úzce obdélníkové (lištovité) průřezy, které indikují, že hornina pravděpodobně vznikla silnou střižnou deformací bazaltu. Laminy sericit-křemenného fylitu se opakovaně střídají s metabazitovými laminami, které obsahují 6-8 obj. % opakních minerálů. Nejčastěji se vyskytuje ilmenit, titanit, pyrit a pyrhotin. Akcesoricky je přítomen apatit. Podle chemické analýzy spadají zelené břidlice do pole subalkalických-tholeitických bazaltů oceánických ostrovních oblouků a společně s metabazalty obsahují výrazně vysoké obsahy chromu a niklu a zvýšené obsahy kobaltu a vanadu oproti jiným přítomným horninám proterozoika.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien - proterozoikum Barrandienu
Stratigrafie: neoproterozoikum
Témata: geologie, petrologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (kontaktní metamorfóza)
Hornina: břidlice fylitická
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výchoz s typickou fylitickou břidlicí oblasti listu Jesenice
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Není střet zájmů
Stav lokality: dobrý

Literatura

Seifert A., red. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 12-133 Jesenice. Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Štěpánek Petr, 03.05.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3522 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3522.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Podbořánky – albit-aktinolitická fylitická břidlice (zelená břidlice). , Antonín Seifert, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]