Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Žihle kontakt granitu s metamorfity neoproterozoika

Vyhledávání

Žihle kontakt granitu s metamorfity neoproterozoika

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Plzeň-sever
Katastrální území: Žihle
Mapové listy: 1213, 12133
Geologická správní oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: Západní okraj Žihle na pravé straně silnice Žihle - Rabštejn nad Střelou
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní defilé o délce 70 m a výšce 10 m. Kontakt mezi biotitickým granitem a metasedimenty neoproterozoika .
ID : 3520

Geologie

Geologická charakteristika: Významný a zřetelně intruzivní kontakt mezi biotitickým granitem a metasedimenty neoproterozoika na jižním okraji tělesa západně od Žihle Tiský biotitický granit zde proniká apofýzami po vrstevních plochách a puklinách do okolního pláště krystalinických hornin a uzavírá jejich kry. Hranice granitu velmi často vykazuje znaky „stoppingu“ a směrem ke kontaktu v okrajové facii granitu dochází ke zjemňování zrna. Celkově hrubozrnný, porfyrický granit, má charakteristickou šedě-namodralou barvu v důsledku zabarvení křemene a obsahuje zde časté uzavřeniny neoproterozoických hornin. Granit uzavírá kru tmavošedého, velmi jemnozrnného a silně metamorfovaného, deformovaného rohovce s výraznou paralelní texturou a zbytky kontaktně metamorfovaných fylitických břidlic. Ve spodní části kontaktu je možné pozorovat jak granit pronikal podél foliace do původních proterozoických břidlic. Relativně hojné jsou drobné žilky sekrečního křemene do mocnosti 0,5 cm.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien - proterozoikum Barrandienu, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - magmatity v bohemiku - lounský pluton - tiský masiv
Stratigrafie: paleozoikum - kambrium - svrchní kambrium, proterozoikum - neoproterozoikum (1000 - 542 Ma)
Témata: geologie, litologie, petrologie
Jevy: charakteristická hornina, skalní defilé
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, metamorfní (kontaktní metamorfóza)
Hornina: granit (žula), rohovec kontaktní
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita ukazuje kontakt mezi intruzivními horninami a metamorfity
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou střety
Stav lokality: dobrý

Literatura

Smetana,V.(1927):Zpráva o mapování listu Podbořany - Rakovník v roce 1927 - okolí Žihle.- Sbor.Stát.geol.úst.ČR, sv.8,429-448. Praha; Seifert A., red. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 12-133 Jesenice. Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Štěpánek Petr, 02.05.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3520 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3520.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Žihle – výchoz tiského granitu s uzavřenou krou rohovce neoproterozoika., Antonín Seifert, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]