Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Tis u Blatna - granitový lom

Vyhledávání

Tis u Blatna - granitový lom

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Plzeň-sever
Katastrální území: Tis u Blatna
Mapové listy: 1213, 12133
Oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: Jižní okraj obce Tis u Blatna
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: Činný lom v granitech
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3519

Geologie

Geologická charakteristika: V lomu je těžen biotitický granit. Makroskopicky je granit velmi homogenní, převážně hrubozrnný a lokálně slabě porfyrický, případně slabě mylonitický s usměrněnými minerálními komponentami. Granit má charakteristickou šedomodrou barvu v důsledku zabarvení křemene, a proto se používá jako žádoucí kvalitní stavební a obkladový materiál. V centrální části lomu obsahuje jen vzácně malé uzavřeniny neoproterozoických hornin o velikosti do 5 cm, a neobsahuje téměř žádné žíly aplitu nebo pegmatitu, zatímco v severní části lomu jsou xenolity neoproterozoických hornin častější a vyskytují se i malé žíly hydrotermálního křemene o průměrné mocnosti několika dm. . Základní hmota granitu má hypidiomorfní převážně hrubě zrnitou strukturu o průměrné velikosti ca. 4 mm, místy však i středně zrnitou o menší velikosti součástek okolo 3 mm. Hlavními součástkami jsou plagioklasy, křemen, K-živec a biotit. Plagioklasy tvořící součást základní hmoty jsou většinou hypidiomorfně až idiomorfně omezené, obsahují zakalená a částečně sericitizovaná jádra, a časté albitické lamelování, občas se zřetelnou zonální strukturou s více bazickým jádrem. Plagioklasy jsou zastoupeny albit-oligoklasem (An 10-15). K-živec tvoří součást základní hmoty a v porfyrických partiích se nachází i jako vyrostlice až do velikosti 6 cm. Výjimečně bývá zatlačován hrubším akcesorickým muskovitem. Typickou známkou je nápadné pertitické prorůstání ortoklasu (mikroklinu) albitem projevující se nepravidelně uspořádanými širokými lamelami. Křemen má většinou alotriomorfní omezení a je často undulózní. Biotit se nachází jako hypidiomorfní často zprohýbané lupínky a agregáty o velikosti 0,5-3 mm a je slabě pleochroický. Z akcesorických minerálů obsahuje apatit, allanit, rutil, fluorit, zonální zirkon, chlorit, opakní minerály a častý monazit do velikosti 30 µm.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - magmatity v bohemiku - lounský pluton - tiský masiv
Stratigrafie: svrchní kambrium
Témata: geologie, petrologie
Jevy: intruze
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významná lokalita tiského biotitického granitu
Střety zájmů: těžba
Popis střetů zájmů: Lokalita je v současné době v těžbě a může být zlikvidovaná
Stav lokality: dobrý

Literatura

Venera,Z.- Schulmann, K.(1999):Intrusion within transtensional tectonic domain:the Čistá granodiorite (Bohemian Massif).- Ph.D. thesis,Fac. Natur. Sci.,CH.U., 52-76.Prague; Seifert A., red. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 12-133 Jesenice. Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Štěpánek Petr, 02.05.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3519 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3519.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Tis u Blatna – lom., Antonín Seifert, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]