Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vimperk - granitový metaporfyr

Vyhledávání

Vimperk - granitový metaporfyr

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Prachatice
Katastrální území: Vimperk
Mapové listy: 2234, 22343
Oblast: Šumavské moldanubikum - jv. část (okresy ST, PT, CK, CB, PI)
Lokalizace: V jižní části Vimparka, za hotelem Terasa
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní výchoz, umělý zářez v biotitickém metaporfyru s žilami granitu
ID : 3515

Geologie

Geologická charakteristika: and is penetrated bvy light granitePřímo v historické části Vimperka, na hotelovém parkovišti hotelu Terasa, asi 50 m od Volyňky je odkryta zajímavá hornina, která bude na Šumavě pravděpodobně častější, ale vlivem její podobnosti s běžnými typy rul, je těžko rozlišitelná. Na všech lokalitách se podařilo horninu identifikovat hlavně na základě gamaspektrometrie podle vysokých koncentrací draslíku. Je třeba ji zařadit spolu s ortorulami mezi ostatní předvariské intruze, od kterých se však liší jak rozměry těles, tak petrograficky. Stejná hornina označená za biotitický porfyroid, byla zjištěna také na sousedním listu Kvilda, kde je také uveden její zevrubnější popis (Žáček et al. 2005). Lokalitu tvoří skalní výchoz o velikosti asi 4x7 m v uměle odkrytém skalnatém svahu, výše jsou staré hradby středověkého jádra města. Metaporfyr je tmavě šedohnědá masivní, drobně okatá hornina vzhledu fádní "husté" biotitické pararuly, bez jakýchkoli příznaků migmatitizace, ačkoli všude v okolí vystupuje pokročilý biotitický migmatit. Z analogie na listu Kvilda je zřejmé, že metaporfyry tvoří nesouvislé polohy nebo čočky o mocnostech do několika desítek metrů. V metaporfyru jsou časté nepravidelné proniky drobně zrnitého světlého granitu 5–50 cm mocné, které pronikají po foliaci i zcela diskordantně. Foliace pak upadá upadá pod mírným až středním úhlem k SV. Mikroskopická struktura je drobně nematogranoblastická, usměrněná, s reliktními porfyroklasty K-živce a plagioklasu, částečně relaxovaná. Dominující základní hmota má zrnitost 0.1–1 mm, porfyroklastů je 5–10 % a jsou 2–4 mm dlouhé. Mineralogické složení je fádní s mírnou převahou plagioklasu (andezín, An34–40) a K-živce, Or92Ab7Cn1 nad křemenem, a biotitem (~20 %), z akcesorií je velmi hojný apatit, přistupují allanit, zirkon a monazit. Magnetická susceptibilita horniny se pohybuje v rozmezí 0,15–0,23 (10-3 SI). Obsahy přírodních radioaktivních prvků měřené gamaspektrometrem v terénu (průměr dvou měření) jsou výrazně vyšší než hodnoty pro migmatitizované pararuly a migmatity: K = 6,82 %, Ue = 15,50 ppm, The = 27,25 ppm. (Vladimír Žáček, 11.5. 2012)
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské stáří vyvřelin
Témata: petrologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: porfyr
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Je zde odkryta ojedinělá hornina, regionálně dost vzácná - biotitický metaporfyr.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Je na kraji hotelového parkoviště, možné ohrožení stavební činností
Stav lokality: ucházející

Literatura

Žáček. et al. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 list 22-343 Vimperk.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 04.05.12
Aktualizoval(a): Žáček Vladimír 11.05.12, Kukal Zdeněk 08.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3515 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3515.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výchoz biotitického metaporfyru s žilami granitu na parkovišti hotelu Terasu pod Vimperským zámkem poblíž Volyňky., Vladimír Žáček, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]