Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > U Lizu

Vyhledávání

U Lizu

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Prachatice
Katastrální území: Zdíkov
Mapové listy: 2234, 22343
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - jv. část (okresy ST, PT, CK, CB, PI)
Lokalizace: 2,5 km jz. od Zdíkova, Ve srázu nad pravým břehem Zdíkovského potoka, asi 70 m od níže ležící lesní asfaltované silnice.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní výchoz
ID : 3513

Geologie

Geologická charakteristika: Ve srázu nad pravým břehem Zdíkovského potoka, asi 70 m od níže ležící lesní asfaltované silnice, vystupuje v převážně listnatém lese pěkný a dobře přístupný skalní srub Dostupnost je dobrá po alfaltované silničce z jižní části Zdíkova údolím Zdíkovského potoka směrem na Klasetín ke studánce a kapli U Lizu, dál je možné pokračovat s povolením vjezdu od lesů ČR. Hlavní výchoz je asi 15 m široký, 3–5 m vysoký, kolem jsou pak další drobnější výchozy. Hlavní část výchozu tvoří světle šedý, jemně hustě páskovaný, ale dost masivní kvarcitický erlan, který má makroskopický vzhled běžného kvarcitu či kvarcitické ruly. Okolní migmatitizovaná pararula ve výchozech zastižena není. Celkový tvar výchozu a charakter rozpadu horniny je pak diktován poměrně plochou foliací F = 18/17 a dvěma hustými systémy strmých puklin: P1 = 92/97, P2 = 173/72. Pod mikroskopem má kvarcitický erlan paralelně usměrněnou granoblastickou drobně zrnitou strukturu s dominující zrnitostí 0,05–1 mm a skládá se hlavně z undulózně zhášejícího křemene (kolem 45 %), hypidiomorfních, slabě sericitizovaných živců, světle zeleného klinopyroxenu, jehož zrna se sdružují do řídkých a nesouvislých pásků a z hojného intersticiálního kalcitu (do 20 %). Přistupuje titanit, grafit a sekundární aktinolit, vzácnější akcesorie jsou apatit, rutil, klinozoisit a limonitizovaný pyrit. Kvarcit má nízkou magnetickou susceptibilitu v rozmezí 0,07–0,13 (10-3 SI) a nízké koncentrace přírodních radioaktivních prvků: K = 1,53 %, Ue = 2,18 ppm, The = 5,00 ppm (měřeno gamaspektrometrem na výchozu).Dolní částí výchozu proráží diskordantně asi 7 m mocná žíla světle šedého leukokratního muskovitického granitu s akcesorickým turmalínem. Kontakt mezi kvarcitickým erlanem je poměrně plochý (20–30°), žíla zapadá pod tímto úhlem směrem k JJZ (foto 9-4). Žíla muskovitického granitu leží při jv. okraji rozsáhlého roje směru SZ–JV, který vystupuje zejména na sousedním mapovém listu Kvilda, kde byl také podrobně studován (viz Žáček a Sulovský 2005). Mikroskopicky je granit všesměrně zrnitá neporfyrická nebo slabě porfyrická, někdy slabě kataklastická hornina s velikostí vyrostlic draselného živce do 5 mm. Skládá z křemene a čistého albitu, které slabě převažují nad draselným živcem; hornina tak odpovídá alkalicko-živcovému granitu. Ze slíd je přítomen muskovit a v akcesorickém množství také biotit. Akcesorický turmalín je hořečnatý skoryl až foitit. V mikroskopu je turmalín výrazně zonální modrý až hnědý; kolem drobných inkluzí zirkonu vznikají v turmalínu nápadné tmavě modré pleochroické dvůrky. Granit má velmi nízkou magnetickou susceptibilitu (0,01–0,05 x 10-3 SI), poměrně nízké koncentrace K = 3,14 % a Ue = 4,36 ppm a charakteristicky extrémně nízké koncentrace The = 1,25 ppm (srv. Žáček a Sulovský 1995).(Vladimír Žáček 11. 5. 2012)
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: paleozoikum až proterozoikum
Témata: petrologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: erlan
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS v NP
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Kontakt žíly granitu s kvarcitickým erlanem
Součást VCHÚ: CHKO Šumava
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou
Stav lokality: dobrý

Literatura

Žáček. et al. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 list 22-343 Vimperk.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 03.05.12
Aktualizoval(a): Žáček Vladimír 11.05.12, Kukal Zdeněk 12.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3513 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3513.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Diskordance na kontaktu páskovaného kvarcitického erlanu a poměrně ploše uložené žíly leukokratního granitu., Vladimír Žáček, 2009
Výchoz kvarcitického erlanu v údolí Zdíkovského potoka s výraznou plochou foliací a subvertikálním rozpukáním., Vladimír Žáček, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]