Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > vrch Hrbek u Nového Dvora

Vyhledávání

vrch Hrbek u Nového Dvora

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Prachatice
Katastrální území: Masákova Lhota
Mapové listy: 2234, 22343
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - jv. část (okresy ST, PT, CK, CB, PI)
Lokalizace: 2 km sz. od Zdíkova, 500 m vsv. od Nového dvora, pod vrcholem kopce Hrbek
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Stopy starých hornických prací na grafit, volný skelet a bloky grafitické břidlice v lese poblíž elevace Hrbek u Nového Dvora
Technický objekt: staré dobývky
ID : 3512

Geologie

Geologická charakteristika: V okolí Zdíkova je na více místech historicky doložena těžba grafitu (Bělohoubek 1881, Woldřich 1871), u většiny těchto starých hornických prací však není možné nalézt vzorky grafitonosných hornin. Nejlepší výchozy grafitické břidlice na mapovém listu Vimperk dnes vystupují na mírném svahu v lese poblíž vrcholu kóty Hrbek při z. okraji mapy. Lokalita je dostupná pouze pěšky, výstup v délce 300 m s převýšením asi 50 m zahájit nejlépe ze silnice při sv. okraji obce Nový Dvůr po louce po hraně pastvin a lesa. Ojedinělé mělké pinky a modelace terénu situované v lese, jen několik desítek metrů v. až sv. od vrcholu Hrbku, svědčí pro staré hornické práce nevelkého rozsahu . Všude je hojný skelet a bloky černé páskované grafitické břidlice o velikosti až 30 cm. Pěkný materiál je také v agrárních zídkách při okraji lesa. Hornina je tmavě šedá, stříbřitě lesklá, výrazně páskovaná a deskovitě odlučná. Zřejmě jde o tektonicky přepracovanou pararulu až migmatit, grafit je jemně šupinkatý, 0,1–1 mm velký, kovově lesklý, jeho podíl v hornině velmi kolísá mezi ~5–20 %. Mikroskopicky je to drobně zrnitá, silně rovnoběžně usměrněná hornina s výraznou panxenomorfně zrnitou strukturou. Dominuje křemen (~60 %), který tvoří laločnatá, různě velká, protažená a silně undulózně zhášející zrna, rozbíjená střižnými pásy. Podřízená jsou zrna zcela sericitizovaných živců, která tvoří protažená „očka“ a pásky až 3 mm dlouhé a skupiny hnědě zakalených pseudomorfóz po biotitu nebo cordieritu. Akcesorický je rutil. Grafit tvoří drobné tyčinkovité útvary 0,05–0,2 mm velké, řazené do skupin nebo nesouvislých pásků, jeho podíl ve studovaném vzorku je asi 15 %. Hornina má velmi nízkou magnetickou susceptibilitu v rozmezí 0,002–0,14 (10-3 SI). Také obsahy přírodních radioaktivních prvků měřené gamaspektrometrem v terénu jsou nízké (průměr dvou měření): K = 0,73 %, Ue = 3,90 ppm, The = 4,03 ppm. Výchoz na vrchu Hrbek je v místě enormního naduření pásma grafitické břidlice, vázané na výrazné zlomové pásmo směru ZSZ–VJV. Ostatní výskyty a ložiska grafitu na listu Vimperk jsou vázána také na tento tektonický systém, lze však předpokládat, že podíl grafitu v těžené surovině byl vyšší. (Vladimír Žáček, 11.5. 2011)
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku - moldanubikum Šumavy a jižních Čech
Stratigrafie: paleozoikum až proterozoikum
Témata: petrologie, mineralogie
Jevy: minerál
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: rula
Geologický význam: geovědně historický význam

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výskyt grafitické břidlece, - dříve pokusy dobývání grafitu
Součást VCHÚ: CHKO Šumava
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: ucházející

Literatura

Žáček. et al. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 list 22-343 Vimperk.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 27.04.12
Aktualizoval(a): Žáček Vladimír 11.05.12, Kukal Zdeněk 12.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3512 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3512.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vzorek grafitické ruly ze skeletu., Vladimír Žáček, 2011
Pinka u vrcholu Hrbu jako pozůstatek starého kutání na grafit. , Vladimír Žáček, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]