Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Skytaly, úpatí Skytalského vrchu

Vyhledávání

Skytaly, úpatí Skytalského vrchu

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Louny
Katastrální území: Skytaly
Mapové listy: 1124, 11242
Oblast: Permokarbon a terciér středočeské a západočeské limnické oblasti
Lokalizace: Jihozápadní úpatí Skytalského vrchu
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Relikty stěn v opuštěné pískovně.
Technický objekt: pískovna
ID : 3510

Geologie

Geologická charakteristika: Sytě červené, jemnozrnné až středně zrnité pískovce vyšších partií líňského souvrství. Pískovce zde tvoří buď mocnější sledy složené z několika setů korytovitého šikmého zvrstvení, nebo tvoří jen několik centimetru mocné, často vybělené polohy, většinou v horizontálně zvrstvených jílovitých prachovcích. Šikmé zvrstvení v mocnějších sledech je definováno střídáním různě zrnitých červených a vybělených lamin, které většinou upadají pod mírnými úhly (~15°) k J až JJZ. Jemnozrnné až středně zrnité pískovce obsahují vyšší podíl jílové matrix a jsou tvořené většinou několik dm mocnými sety skládající větší tělesa, vyskytují se i větší individuální sety mocné až 1 m. Jílovce tvoří jednak horizontálně laminované polohy s tenkými laminami jemnozrnných pískovců v nadloží šikmo zvrstvených pískovců a jednak čočkovitá tělesa s erozní konkávní bází, která reprezentují výplně opuštěných říčních koryt. Zrnitost a stavba pískovců, a zejména vysoký podíl jílové matrix indikují sedimentaci v prostředí meandrujících říčních koryt s nízkým gradientem a s vysokým obsahem suspendovaného materiálu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - středočeské a západočeské mladší paleozoikum, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - středočeské a západočeské mladší paleozoikum - kladensko-rakovnická pánev - rakovnický revír
Stratigrafie: stephan C
Témata: stratigrafie, sedimentologie
Jevy: koryto řeky, zvrstvení
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, jílovec (lupek)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Pěkný a instruktivní profil vyšší části líňského souvrství, v z. oblasti povrchových výchozů.
Střety zájmů: skládky odpadků, vegetace
Popis střetů zájmů: Zaniklá pískovna částečně zasypaná komunálním odpadem, postupně zarůstá.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Lojka R. in: Hradecký P. a kol. (ed.): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 11-242 Valeč. - Česká geologická služba, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Lojka Richard, 10.09.11
Aktualizoval(a): Lojka Richard 09.11.12, Lojka Richard 09.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3510 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3510.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Šikmo zvrstvené pískovce líňského souvrství. Ve spodní části vystupuje série několika drobných setů šikmého zvrstvení, výše pak dva velké sety se zvlněnými erozními bázemi., Richard Lojka, 2012
Erozní koryto - chute channel. Erozní koryto v pískovcích vyplněné sytě červeným jílovcem, pozoruhodný je strmý reliéf erozní plochy, Richard Lojka, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]