Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Šibeniční vrch u Valče

Vyhledávání

Šibeniční vrch u Valče

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Karlovy Vary
Katastrální území: Valeč v Čechách
Mapové listy: 1124, 11242
Geologická správní oblast: Chebská a sokolovská pánev a neovulkanity Doupovských hor
Lokalizace: Jižní úpatí Šibeničního vrchu, na hranici lesa a pasvtiny
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Několik zářezů (mělkých šachtic)ve vápencích a tufech
ID : 3508

Geologie

Geologická charakteristika: Ve znovu zmáhané šachtici je odkryt profil cca 2,56 m mocný. Vespodu vycházejí tence vrstevnaté popelové vápence, výše rozsýpavé krystalové tufy a nad nimi další poloha nečistých vápenců. Sekvence pokračuje výše do svahu, kde je patrný zřícený vchod do někdejší štoly, ve které se dobýval vápenec. V horninách byl nalezen bohatý fosiliferní záznam dokladující mělce jezerní prostředí na počátku oligocénu a v době, kdy do vápnitých uloženin napadal popel z prvních erupcí doupovského vulkánu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - Doupovské hory
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén - oligocén
Témata: paleontologie
Jevy: zkameněliny - fauna, zkameněliny - flora
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: tufit
Geologický význam: paleontologická typová lokalita

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Šachtice byly hloubeny prof. Fejfarem na počátku 90. let 20. století. Materiál poskytl unikátní a bohatý paleontologický materiál významný mj. pro datovánípočáteční, oligocenní fáze doupovského vulkanismu.
Střety zájmů: zemědělství
Popis střetů zájmů: Lokality by mohly být poškozeny intenzívní zemědělskou činností, v současné době tento problém nehrozí.
Stav lokality: špatný

Literatura

Fejfar O., Storch G.,1994: Das Nagetier von Valeč - Waltsch in Böhmen - ein historischer fosdsiler Säugetierfund (Rodenia: Myoxidae). - Müncher Geoweiss, Abh., 26, 5-34.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hradecký Petr, 15.08.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3508 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3508.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Část nově otevřeného profilu průzkumné sondy prof. Fejfara u Valče. Tenké bílé polohy deskovitého vápence se střídají s polohami bohatými na vulkanickou příměs. Nahoře poloha krystaloklastického bazálního tufu. Sekvence se ve vyšších partiích opakuje, Petr Hradecký, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]