Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Růžďka - sesuvné území

Vyhledávání

Růžďka - sesuvné území

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Vsetín
Katastrální území: Růžďka
Mapové listy: 2514, 25144
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: Růžďka-obec (Ve Skalce), sesuv při l. břehu potoka Růžďka na V od hřbetu s kótou 501 m
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Rozsáhlý sesuv III. kategorie , aktivovaný v roce 1997.
ID : 3503

Geologie

Geologická charakteristika: Jedná se o rozsáhlý sesuv, aktivovaný v roce 1997, zjištěný již dříve při mapování 1:25 000 (Pesl V. et al. 1987). Celé širší okolí především směrem k S je tvořeno deluviem z hluboce rozvětralých sedimentů belovežského souvrství. V minulosti byly zcela rozvětralé lavice pískovců v převažujících zelenošedých a rudohnědých jílovcích těženy jako písek. Ještě dnes je možné v zalesněné části sledovat četné jámy a haldy. Aktivovaná část sesuvu zasáhla celkem 5 objektů budov se zahradami, porušila místní komunikaci a dále se projevila v přilehlém lese. Hrozilo nebezpečí porušení el. vedení a vodovodních potrubí i studní v jímacích územích. V dolní části lokality došlo k patrnému pohybu sesuvných jazyků, kde nasedají na sebe jednotlivé generace sesuvných akumulací a zároveň postupují na plochý terén zahrady. Terénním průzkumem bylo zjištěno, že celková délka sesuvu po svahu je téměř 600 m a odlučná oblast zasahuje až k cestě v n. v. 470 m. Také směrem k S lze očekávat při trvajících srážkách možnost svahových pohybů. Zde však již není obytná zástavba, pouze dva jednotlivé rekreační objekty. Šířka aktivované zóny kolísá od 100 do 200 m. Sesuvné území se skládá z řady dílčích kerných i proudových sesuvů. Jak v dolní tak v horní části postižené lokality jsou patrné čerstvé otevřené trhliny, rovněž výrazně se projevují boční odlučné trhliny. Počátky pohybů jsou patrné i v nejvyšší části sesuvného území nad rozsáhlou pastvinou, a dokonce přecházejí vrcholovou hřbetnici. Celkem byly zničeny 3 obytné domy a dva rekreační objekty. Byla zcela zničena místní komunikace. Sesuv nyní ohrožuje silnici podél potoka v obci. Jedná se o mimořádně ničivý sesuv velkého rozsahu. Podle geofyzikálních prací byla určena hloubka smykové plochy až 30 m, v čelní části 6 – 8 m. Délka sesuvu činí až 800 m. Sesuv je zřejmě strukturně omezen tektonickými poruchami. Jeho další rozšíření podél okrajů nelze vyloučit a dále jsou ohroženy domy před jeho postupujícím čelem. Sesuv je stále aktivní a čelo sesuvu se mírně zvedá. Celkové zvednutí čela sesuvu v oblasti zástavby činí asi 4 m. V místě čela dochází ke zvýšení tlaku a tím k částečnému zvýšení pevnosti zeminy. V případě nasycení vodou, srovnatelném se situací v červenci, je však pravděpodobné, že dojde k nekontrolovanému pohybu až do dna údolí. Návrh trvalé sanace předpokládal náklady budou 30-40 mil. Kč, celkem prozatím bylo proinvestováno přes 18 mil. Kč.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén
Témata: inženýrská geologie
Jevy: sesuv
Původ geologických jevů (geneze): gravitační
Hornina: pískovec, jílovec (lupek)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Rozsáhlý sesuv, aktivovaný v roce 1997
Střety zájmů: nestabilita terénu, dopravní stavby, zástavba
Popis střetů zájmů: Aktivovaná část sesuvu zasáhla celkem 5 objektů budov se zahradami, porušila místní komunikaci a dále se projevila v přilehlém lese. Hrozilo nebezpečí porušení el. vedení a vodovodních potrubí i studní v jímacích územích. V dolní části lokality došlo k patrnému pohybu sesuvných jazyků, kde nasedají na sebe jednotlivé generace sesuvných akumulací a zároveň postupují na plochý terén zahrady.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Krejčí O. et al. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 list 25-144 Jablůnka.; Základní geologická mapa 1: 25 000, 25-144 Jablůnka, Pesl et al. (1987)

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Havlín Aleš, 21.04.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3503 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3503.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Oldřich Krejčí, 1997
Oldřich Krejčí, 1997


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]