Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Police lom a pískovna

Vyhledávání

Police lom a pískovna

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Vsetín
Katastrální území: Police
Mapové listy: 2514, 25144
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: 1450 m sz. od kóty 532 Petříkovec
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Velká funkční pískovna v lukovských vrstvách soláňského souvrství
Technický objekt: lom, pískovna
ID : 3502

Geologie

Geologická charakteristika: Jedná se o lom s občasnou těžbou písků a rozvětralých bloků pískovců až drobnozrnných slepenců, místy slepenců o rozměrech 250x250 m. Sedimenty představují proximální turbidity, špatně vytříděné. Ve valounovém materiálu se nacházejí kvarcity, ruly a ojediněle grantoidní horniny. Velikost valounů činí do 20 cm. Celkově převládají metamorfované horniny. Lavice pískovců, mocné až několik metrů jsou oddělené šedými, hnědošedými, rezavě hnědými, silně prachovitými jílovci, které tvoří polohy mocné do 30 cm. Sedimenty jsou porušeny puklinami s ojedinělým rýhováním. Ojediněle byly také zjištěny mechanoglyfy (proudové stopy) na spodních vrstevních plochách.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - račanská jednotka
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén - paleocén
Témata: ložisková geologie, sedimentologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , antropogenní (činnost lidská)
Hornina: pískovec, jílovec (lupek), písek
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lom s občasnou těžbou písků a rozvětralých bloků pískovců
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: Lom s občasnou těžbou písků a rozvětralých bloků pískovců. Lokalita dokumentuje pískovcoýý lukovských vrstev soláňského souvrství.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Krejčí O. et al. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 list 25-144 Jablůnka.; Presl, V. et al. (1987): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1 : 25 000, list 25-144 Jablůnka. - MS ČGÚ Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Havlín Aleš, 21.04.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3502 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3502.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pohled na pískovcové vrstvy v lomu v Polici se silně rozvětralými pískovci lukovských vrstev., Oldřich Krejčí, 2010
Spodní vrstevní plocha s mechanoglyfy. Přínos klastického materiálu od 200°., Oldřich Krejčí, 2010
Puklina s rýhováním – pravostranný posun., Oldřich Krejčí, 2010
Pohled na jílovcovo – prachovcovitou část  lukovských vrstev v Polici., Oldřich Krejčí, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]