Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Miklůvka - sesuvné území

Vyhledávání

Miklůvka - sesuvné území

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Vsetín
Katastrální území: Mikulůvka
Mapové listy: 2514, 25144
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: 1900 m vjv. od kóty Čarabovská 569,0 m n. m. V Mikulůvce v okolí hřbitova.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Aktivizované sesuvné území má průměrnou šířku asi 300 m a délku asi 600 m. Jedná se o kombinovaný kerný a proudový sesuv katastrofického dosahu.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3501

Geologie

Geologická charakteristika: Sesuvné území, aktivované v roce 1997, má průměrnou šířku asi 300 m a délku asi 600 m. Jedná se o kombinovaný kerný a proudový sesuv katastrofického dosahu. První pohyby nastaly 24. 7. v 7.00 hodin a kolem 19.00 již deformace na stavbách a komunikacích dosahovaly značných rozměrů. Např. ve dvou studnách na různých místech bylo možné pozorovat v úrovni asi -3 m pod povrchem střižné deformace přes celý profil studny. Ještě první den pohybů bylo přímo ohroženo nejméně 5 rodinných domků. V horní části sesuvu docházelo podél šikmých odlučných trhlin až několik metrů vysokých k pádům stromů. Čerstvý pohyb byl na trhlinách zaznamenán v té době kolem 1 metru (např. nové trhliny na loukách). Již při dřívějším mapování 1:25 000 (Pesl V. et al. 1987 zde byl zjištěn rozsáhlý sesuv v horní zalesněné části. Při úpatí svahu byly registrovány pouze svahové sutě a hlíny bez zřetelných projevů pohybů. Po aktivaci rozsáhlého staršího sesuvu došlo pod obrovským tlakem k pohybům v nižších částech svahu. Sesuvy jsou založeny v připovchové vrstvě deluviálních zvětralin a zřejmě i ker skalního podkladu belovežského souvrství. Tyto sedimenty se vyznačují drobně rytmickým střídáním pískovců, prachovců a zčásti rudohnědých jílovců. Litologická proměnlivost způsobuje velmi hluboké rozvětrání a následnou náchylnost ke svahovým pohybům. Hloubka povrchu smykové plochy podle geofyzikálních prací kolísá v hloubce kolem 6 m (u koupaliště) a méně, její mocnost činí až 1,5 m. Smyková plocha je silně zvodnělá. Sesuv sestává v dolní části ze dvou proudů a zvýšením sklonu svahu při akumulačních čelech došlo ke vzniku menších laloků, ničících budovy podél silnice. V pohybu je asi 200 000 m3. Sesuv je stále aktivní a je možné dokumentovat pohyb milimetrového řádu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: inženýrská geologie
Jevy: sesuv
Původ geologických jevů (geneze): gravitační
Hornina: pískovec, prachovec (siltovec), jílovec (lupek)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Aktivizované sesuvné území má průměrnou šířku asi 300 m a délku asi 600 m. Jedná se o kombinovaný kerný a proudový sesuv katastrofického dosahu.
Střety zájmů: nestabilita terénu
Popis střetů zájmů: Jedná se o kombinovaný kerný a proudový sesuv katastrofického dosahu.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Krejčí O. et al. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 list 25-144 Jablůnka.; Presl, V. et al. (1987): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1 : 25 000, list 25-144 Jablůnka. - MS ČGÚ Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Havlín Aleš, 20.04.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3501 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3501.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pohled na zničený dům na sesuvném území v Mikulůvce u hřbitova., Oldřich Krejčí, 1997
Oldřich Krejčí, 1997


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]