Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Stříbrník

Vyhledávání

Stříbrník

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Katastrální území: Žibřidice
Mapové listy: 0313, 03134
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: Vrcholová část vrchu Stříbrník (k. 507 m), jjz. od Žibřidic
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Vypreparovaný vrchol kopce tvořený neovulkanickým tělesem olivinického čediče žilného charakteru. Čedič má výraznou sloupcovitou odlučnost a neobvyklou morfologii, která vznikla tektonickým porušením.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 35

Geologie

Geologická charakteristika: Na vrcholové části vrchu (hřbetu), protažené do směru SZ-JV vychází neovulkanické, zřejmě žilné těleso vypreparované z pískovců březenského souvrství (coniac) ve formě tří mohutných skalisek. Těleso je tvořeno slabě olivinickým, nefelinickým bazanitem (Shrbený 1989). Bazanity se místy vyznačují sloupkovitým rozpadem. V podloží jsou svrchnokřídové pískovce české křídové tabule (střední turon), do kterých proniklo třetihorní těleso olivinického čediče doprovázené tufy. Tektonické porušení pískovců podmínilo vznik zajímavého vulkanického útvaru, který představuje spojení protaženého sopouchu s několika navzájem posunutými částmi žilného tělesa. Hornina má sloupcovitou odlučnost a je nápadná partiemi, které obsahují až 3 cm velké vyrostlice agregátů rhönitu, vzniklé přeměnou krystalů amfibolu. Jedná se o vypreparovaný neovulkanický suk (Mackovčin a kol., 2002). Dle Rubáš, 2012: Sloupce na okraji skály jsou uloženy vodorovně, směrem ke středu a vzhůru se ohýbají až do svislé polohy. Na jihozápadním svahu vrcholu je opuštěný lom.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: geomorfologie, petrologie, vulkanologie, strukturní geologie (tektonika), mineralogie
Jevy: kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost), intruze, žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, tektonická
Hornina: bazanit, tufit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 422     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Vypreparovaný neovulkanický suk se sloupcovitým rozpadem čediče. Přírodní památka, vyhlášeno v r. 1968, plocha 0.77 ha. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Liberec, 12. 1. 1968.Výměra 0,77 ha.
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: zarůstání keři
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučeno k revizi stavu lokality v terénu. 11.11.2009; 01/2016 Stav lokality je dobrý. 26.09.2017;

Literatura

Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 s.; Rubáš Dominik, 2012: Krásy neživé přírody v Podještědí, Tiskové centrum ČGS, Praha, 82 s.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Valečka Jaroslav, 07.11.94
Aktualizoval(a): Lorencová Markéta 26.06.07, Gürtlerová Pavla 27.08.09, Rapprich Vladislav 11.11.09, Vajskebrová Markéta 26.09.17, Vajskebrová Markéta 26.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 35 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/35.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pěkná ukázka sloupcovité odlučnosti a tektonického porušení třetihorního čedičového tělesa., Markéta Vajskebrová, 2016
Pěkná ukázka sloupcovité odlučnosti a tektonického porušení třetihorního čedičového tělesa., Markéta Vajskebrová, 2016
Pěkná ukázka sloupcovité odlučnosti a tektonického porušení třetihorního čedičového tělesa., Markéta Vajskebrová, 2016
Pěkná ukázka sloupcovité odlučnosti a tektonického porušení třetihorního čedičového tělesa., Markéta Vajskebrová, 2016
Pěkná ukázka sloupcovité odlučnosti a tektonického porušení třetihorního čedičového tělesa., Markéta Vajskebrová, 2016
Pěkná ukázka sloupcovité odlučnosti a tektonického porušení třetihorního čedičového tělesa., Markéta Vajskebrová, 2016
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]