Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vendryně – vápenka

Vyhledávání

Vendryně – vápenka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Frýdek-Místek
Katastrální území: Vendryně
Mapové listy: 2611, 26111
Geologická správní oblast: Podslezská a slezská jednotka
Lokalizace: areál historické vápenky 1000 m ssv. od kostela ve Vendryni
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: zářez 10x3 m za pecemi vápenky a přilehlý zasucený starý lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3494

Geologie

Geologická charakteristika: Za historickými pecemi vápenky ve Vendryni jsou v zářezu odkryty deskovitě až lavicovitě zvrstvené těšínské vápence slezské jednotky v kalovém vývoji. Litologicky se jedná o šedé jílovité mikritové vápence oddělené tenkými vložkami šedých vápnitých jílovců a slínovců se stopami Chondrites. Některé lavice mají znaky turbiditů (ostrá erozní báze, gradace). V zašlém lomu vápenky vdáleném asi 70 m s. od pecí byly dříve patrné výchozy detritické facie těšínských vápenců. Až 0,5 m silné lavice tmavě šedého, okrově navětralého biodetritického vápence s písčitou příměsí jsou odděleny šedými slínovci. Biodetritický vápenec obsahuje drobnou makrofaunu: zbytky ježovek, lilijic, juvenilní plže, brachiopody, mlže, mechovky atd. Lokalita zatím čeká na paleontologické a sedimentologické zpracování. Těšínské vápence (souvrství) představují iniciální stadium flyšové sedimentace ve slezské hlubokomořské pánvi, která začala kolem hranice jura-křída (Menčík et al. 1983).
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů - slezská jednotka
Stratigrafie: mezozoikum - křída - spodní křída - berrias, mezozoikum - jura - svrchní jura - malm - tithon
Témata: geologie, těžební činnost a její následky, litologie, paleontologie, sedimentologie
Jevy: zkameněliny - fauna, ichnofosilie
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slínovec, vápenec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Technická nebo kulturní památka
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita je pro snadnou dostupnost a přítomnost historické vápenky vynikající pro exkurzní účely. Z geologického hlediska ukazuje typickou litologii kalového i detritického vývoje těšínských vápenců, jejich kontakt však není odkryt.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy
Stav lokality: ucházející

Literatura

Menčík, E. et al. (1983): Geologie Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. – Ústř. Úst. geol. 1–304, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Bubík Miroslav, 06.04.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 27.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3494 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3494.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
kalový vývoj těšínských vápenců za historickými pecemi vápenky, Miroslav Bubík, 2006


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]