Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Čížkovy kameny

Vyhledávání

Čížkovy kameny

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Trutnov
Katastrální území: Markoušovice
Mapové listy: 0342, 03424
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: 1400 m jv. od elektrárny v Trutnove - Poříčí , Kozí (Čížkovy) kameny, okolí kóty 632.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skály na okraji vrcholové plošiny Kozích křemenné pískovce perucko-korycanské souvrství, korycanských vrstev.
ID : 3490

Geologie

Geologická charakteristika: Na okraji vrcholové plošiny Kozích kamenů vystupují bělavé až nažloutlé křemenné pískovce kvádrového typu. Tvoří skály vysoké někdy až kolem 20 m. Výchozy patří závěru brachysynklinály křídových hornin, vyplňujících rtyňsko-svatoňovickou kotlinu. Pískovce jsou nejčastěji středně zrnité až hrubozrnné, s příměsí valounů. Lokálně přechody do středně zrnitých křemenných slepenců. Valouny jsou zaoblené, zřídka semiangulární. Zcela převládá křemen, v malém množství je přítomen buližník a křemence. Glaukonit nebyl v sedimentech zjištěn. Horniny této jednotky byly také zastiženy vrtem Ma-3, vzdáleného 1 km od této lokality. Báze křídy je ve vrtu v hloubce 17,10 m. Bazální plocha je ostrá, ale slepenec naspodu jednotky není. Poblíž kóty 632 je v pískovcích jeskyňka. Zajímavá je modelace pískovců včetně mrazových srubů. Kozí kameny jsou přitažlivou turistickou lokalitou s výhledem na Krkonoše.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman
Témata: sedimentologie, litologie
Jevy: selektivní eroze, skála
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Nejlepší odkryv těchto hornin na listu 03-424 Trutnov, místo s dobrým výhledem do okolí.
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou
Stav lokality: dobrý

Literatura

Schovánek P. et al. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03424 Trutnov. Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 08.03.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3490 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3490.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Dvě soustavy skalních útvarů při severní a západní hraně vrchu, zvaného též Kozí kameny (632 m) ve svrchnokřídových hrubozrnných pískovcích (perucko-korycanské souvrství). , Jan Vítek, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]