Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Prkenný Důl - Malý Křenov - lampertické vrstvy

Vyhledávání

Prkenný Důl - Malý Křenov - lampertické vrstvy

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Trutnov
Katastrální území: Žacléř
Mapové listy: 0342, 03424
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Asi 250 m jv. od j. okraje Prkenného Dolu nedaleko rybníčka na Sněžném potoce (pravý břeh) ve svahu nad silnicí
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Několik skalních výchozů slepenců a pískovců lampertických vrstev, které jsou součástí žacléřského souvrství.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3487

Geologie

Geologická charakteristika: Lampertické vrstvy jsou tvořeny petromiktními slepenci, které se střídají s litickými až arkózovitžmi pískovci. Zatímco vrstevnatost mocnějších pískovcových poloh je hrubě deskovitá a lavicovitá, vrstevnatost slepenců je zřetelná hůře.Výchozy reprezentují až 5 m vysoké soliterní skalky, preparované zřejmě z měkčích partií vrstev, jež jsou často ještě dále rozděleny na menší bloky podél puklin a trhlin. Úklon vrstev je asi 30 °. Stávající úklony nemusí být primární, patrně se na nich podílely gravitační pohyby a zřejmě i soliflukční procesy. Poměrně nápadným jevem je římsovité či voštinovité vyvětrávání. Vznik říms je podmíněn nejen velikostí klastů, ale zřejmě i množstvím popř. různým charakterem tmelu. Slepence jsou šedavé až narůžovělé, popř. nafialovělé, velikost valounů je obvykle střední. Polohy s větším množství hrubých valounů se vyskytuje málo. Drobně valounových poloh je poměrně málo, mohou se vyskytnout při ztrátě unášecí schopnosti vodoteče nebo bahnotoku a přechodů do pískovců s variabilně opracovanými valouny. Některé valouny, resp. polohy jsou téměř neopracované, takže jde o slepence brekciovité, místy se vyskytnou polohy s až středně opracovanými valouny. To dokládá, že ukládání sedimentů bylo většinou překotné, přičemž brekciovité slepence byly ukládány rychle ze suspenzí. V petrografickém spektru valounů převlád křemen, jsou ale zastoupeny i jiné horniny, jako křemenec, lydit, v brekciovitějších formách se vyskytuje často fylit, dále zelené břidlice, popř. amfibolit, nepříliš hojné jsou granitoidy a ortoruly. Materiál evidentně pochází z krkonošsko-jizerského krystalinika. Pískovce jsou zbarvené obdobně jako slepence. Uložení vrstev bylo původně subhorizontální, často lze pozorovat křížové či šikmé zvrstvení. Pískovce jsou obvykle hrubozrnné, místy s přechody do středně zrnitých nebo slepencových. Kromě křemene jsou tvořené živci, poměrně značným množstvím úlomků hornin, jejichž petrografické spektrum se od slepenců příliš neliší. Pískovce lze klasifikovat jako litické až drobové.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - vnitrosudetská pánev (čs. část)
Stratigrafie: paleozoikum - karbon
Témata: litologie, sedimentologie
Jevy: zvrstvení, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slepenec (konglomerát) , pískovec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Odkryvy v zářezu silnice vhodné pro studium litologie lampertických vrstev a valounů petromiktních slepenců.
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Schovánek P. et al. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03424 Trutnov. Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 08.03.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3487 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-03]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3487.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Prkenný Důl – výchoz slepencových pískovců lampertických vrstev nad Sněžným potokem při silnici Prkenný Důl – Křenov., Václav Kachlík, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]