Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Prkenný Důl - Babí zelené břidlice

Vyhledávání

Prkenný Důl - Babí zelené břidlice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Trutnov
Katastrální území: Prkenný Důl
Mapové listy: 0342, 03424
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: V zatáčce zářezu silnice z Prkenného Dolu, asi 750 m ssv. od kóty 716,16 (Vrchy)
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: 30 m dlouhý a 2 až 7 m vysoký odkryv (možná i opuštěný stěnový lom) ve spodní části zarostlý a zasucený tvořený zelenými břidlicemi.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3486

Geologie

Geologická charakteristika: Jde o nejmocnější a nejdelší pruh těchto metabazik na listě Trutnov. Prakticky celý odkryv představuje tektonizovanou zónu. Tmavě zelenošedé zelené břidlice jsou zde podrcené, deskovitě až nepravidelně úlomkovitě až střípkovitě rozpadavé, jednotlivé úlomky bývají pokryté šedočerným chloritem. Nejintenzivnější tektonizace se projevuje v 0,5 až 1,5 m širokém pásmu (140/75), ve kterém jsou zelené břidlice velmi intenzivně zbřidličnatělé. (foto 9-x) Tuto tektonizovanou zónu doprovázejí hojné mm až cm karbonátové, křemen-karbonátové či křemenné, často budinující žilky. V j. části odkryvu se vyskytují dm tektonizované zóny, ve kterých je zelená břidlice rozdrcená na mm úlomky či tektonický jíl. Zelené břidlice na této lokalitě jsou tvořené především chloritem, albitem, karbonáty a opakními minerály. Za zatáčkou, směrem k Babí, tektonizovaná zóna rychle vyznívá a na odkryvech v zářezu silnice jsou zelené břidlice již nepodrcené, deskovitě rozpadavé, běžně zvrásněné do plochých dm až m otevřených vrás (osy vrás –315/44).Na listu Žacléř z pruhu těchto zelených břidlic v Prkenném Dole z výchozů nad Sněžným potokem Žáčková (Žáčková et al. 2012) popsala ze slaběji deformovaných partií zelených břidlic sodné amfiboly, které odpovídají glaukofanům nebo magnesioriebeckitům a jež reprezentují relikt asociace vzniklé během vysokotlaké/nízkoteplotní metamorfózy ve facii modrých břidlic.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum - rýchorské (leszczyniecké) krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: strukturní geologie (tektonika), litologie
Jevy: deformační stavby, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: břidlice zelená
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS v NP
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Nejmocnější a nejdelší pruh metabazik na mapvém listě Trutnov, který na S přechází na jeho území ze sousedního listu 03-422 Žacléř.
Součást VCHÚ: NP Krkonošský národní park
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Schovánek P. et al. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03424 Trutnov. Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 08.03.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3486 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3486.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Silně tektonizovaná zóna v zelených břidlicích., Pavel Schovánek, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]