Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Přítkov

Vyhledávání

Přítkov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Teplice
Katastrální území: Přítkov
Mapové listy: 0232, 02322
Geologická správní oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: Asi 250 m SV. od křižovatky v Přítkově.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný lom.
Technický objekt: lom
ID : 348

Geologie

Geologická charakteristika: V lomu vystupuje středně porfyrický ryolitový ignimbrit s poměrněhojnými krystaloklasty křemene, K-živců, v menším množství plagioklasu, vzácnými biotitovými lištami poikilitickými křemen-slídovými agregátyjako stopami po pravděpodobné resorbci tmavých minerálů (možná pyroxenů). Tyto horniny jsou prostoupeny nepravidelnými žilami a šmouhami fluidálního ryolitu se vzácnými vrostlicemi živců a častými xenolity hlavně rul a migmatitů. Žíly jsou kolmé nebo strmě ukloněné k západu. Sattran (1966) je interpretuje jako průniky mladších tavenin z hloubky tuhnoucími ryolitovými horninami (ignimbrity) během syngenetického neklidu při erupcích. V okolí žil často vystupují kataklastické ryolitové horniny.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - vulkanity permokarbonu
Stratigrafie: paleozoikum - perm
Témata: strukturní geologie (tektonika), petrologie
Jevy: žíla (magmatická), charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: ignimbrit, ryolit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výchoz zajímavých fluidálních textur v teplickém ryolitovém tělese.
Střety zájmů: sport
Popis střetů zájmů: V lomu je sportovní střelnice.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Fiala, F. (1960): Teplický křemenný porfyr mezi Krupkou, Cínovcem, Dubím a Mikulovem a horniny přidružené. - Sbor. geol. věd, odd. geol., 26, 445-494. Praha. Sattran, V. (1966): Fluidal structures in the Teplice Quartz Porphyry. - Paleovolcanites of the Bohemian massif, Charles University, 185-190. Praha. Štemprok, M. - Lomozová, V. (1980): Litogeochemický výzkum teplického ryolitového komplexu v oblasti Krupky. MS ČGÚ Praha. Schovánková, D. (1987): Geologie a petrografie teplického ryolitu. - In: Jiránek, J. et al.: Komplexní geologické zpracování teplického ryolitu. MS ČGÚ Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Schovánková Daniela, 14.11.94

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 348 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/348.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]