Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Záhvozdský potok

Vyhledávání

Záhvozdský potok

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Prachatice
Katastrální území: Uhlíkov u Českého Krumlova
Mapové listy: 3212, 32124
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - jv. část (okresy ST, PT, CK, CB, PI)
Lokalizace: 70 m SZ od kóty 985,4 m.n.m
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Mrazový srub v durbachitech
ID : 3478

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní útvar typu mrazový srub tvořený porfyrickým amfibol-biotitickým melanokrátním granitem až syenitem (durbachit). Velké množství mafických enkláv, které jsou uspořádány částečně diskordantně k magmatické foliaci. Puklinový systém je tvořen párem dominantních puklinových setů. Hornina má granolepidoblastickou strukturu. Z vyrostlic (velikosti do 5 cm) převažují draselné živce nad plagioklasy. Častý je výskyt mafických mikrogranulárních enkláv. Mezi hlavní horninotvorné minerály patří kromě živců křemen, biotit a amfibol.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku - durbachitová tělesa v moldanubiku - masiv Knížecího stolce
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: petrologie
Jevy: mrazový srub
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: durbachit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita je významná svým záznamem křehkého tektonického postižení horniny a pozorovatelnými magmatickými fenomény.
Střety zájmů: vojenství
Popis střetů zájmů: vojenský újezd Boletice
Stav lokality: dobrý

Literatura

Soejono I. et al. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 list 32-124 Volary.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Soejono Igor, 08.03.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 11.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3478 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3478.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní útvar typu mrazový srub tvořený porfyrickým amfibol-biotitickým melanokrátním granitem až syenitem (durbachit). , Igor Soejono, 2011
Na lokalitě lze pozorovat množství mafických enkláv, které jsou uspořádány částečně diskordantně k magmatické foliaci., Igor Soejono, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]