Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Nové Chalupy

Vyhledávání

Nové Chalupy

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Prachatice
Katastrální území: Horní Sněžná
Mapové listy: 3212, 32124
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - jv. část (okresy ST, PT, CK, CB, PI)
Lokalizace: 500 m JV od vrcholu kóty Křemenná
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: Skalní defilé v granulitech s polohami durbachitu
ID : 3476

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní útvar (4m vysoký a 20m dlouhý)je tvořen rekrystalizovaným felsickým granulitem. Granulit je intudován drobnými tělísky a polohami porfyrického amfibol-biotitického melanokrátního syenitu (durbachit) s intruzivním kontaktem mezi těmito litologickými typy. V rámci výchozu lze pozorovat "jazykovité" vmístění durbachitoveho magmatu. V granulitu je dobře vyvinutá mladší plochá metamorfní foliace S2 a několika doménách jsou patrné i relikty starší strmé stavby S1.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku - moldanubikum Šumavy a jižních Čech - kříšťanovské granulitové těleso, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku - durbachitová tělesa v moldanubiku - masiv Knížecího stolce
Stratigrafie: neznámé stáří, variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: skalní defilé, deformační stavby
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, metamorfní (regionální metamorfóza), tektonická
Hornina: granulit, durbachit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita je významná svým záznamem intruzivního vztahu granulitů a durbacitů.
Střety zájmů: vojenství
Popis střetů zájmů: V prostoru vojenského újezdu Boletice
Stav lokality: ucházející

Literatura

Soejono I. et al. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 list 32-124 Volary.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Soejono Igor, 08.03.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 11.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3476 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3476.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní útvar (4m vysoký a 20m dlouhý) je tvořen rekrystalizovaným felsickým granulitem. Granulit je intrudován drobnými tělísky a polohami porfyrického amfibol-biotitickégo melanokrátního syenitu (durbachit) s intruzivním kontaktem mezi těmito litologickými typy., Igor Soejono, 2011
Mafická enkláva v porfyrickém amfibol-biotitickém melanokratním syenitu (durbachit)., Igor Soejono, 2011
V rámci výchozu lze pozorovat


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]