Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vlčí skála u Hertvíkovic

Vyhledávání

Vlčí skála u Hertvíkovic

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Trutnov
Katastrální území: Mladé Buky - Hertvíkovice
Mapové listy: 0342, 03423
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: 70 m sv. od k. 587,3 Vlčí skála a 1730 m sz. od Hrádečku (zříc. hradu Břecštejn).
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Řada velkých (50x20x15 m) skalních výchozů pod vrcholem Vlčí skály
ID : 3471

Geologie

Geologická charakteristika: Vlčí skála je tvořena k jv ukloněnými slepenci hornoměstských vrstev trutnovského souvrství podkrkonošské pánve. Vrstvy jsou obvykle 1 - 3 m mocné, červené brekciovité sz. slepence mají maximální velikost valounů 30 cm, jsou špatně vytříděné, petromiktní, středně zaoblené, subangulární i angulární valouny, často je přítomna podpůrná stavba valounů, matrix tvoří jílovitý karbonatický špatně vytříděný hruboznný pískovec. Slepence jsou masivní nebo mají šikmé zvrstvení nebo nízkoúhlé šikmé zvrstvení. Jedná se o produkty fluviálních procesů v distálních partiích aluviálních vějířů. Z geologického hlediska významná lokalita, díky velikosti dobře odkrývá litologii i sedimentární struktury.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - podkrkonošská pánev
Stratigrafie: paleozoikum - perm - spodní perm - saxon
Témata: stratigrafie, sedimentologie, petrologie, geologie
Jevy: skalní defilé, selektivní eroze, zvrstvení
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: brekcie, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Z geologického hlediska významná lokalita, díky velikosti velmi dobře odkrývá litologii i sedimentární struktury trutnovského souvrství.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: dobrý

Literatura

Martínek, K. ed. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list Svoboda nad Úpou 03-423. ;Burliga S., Martínek K. and Wojewoda J. (2008): Perm Karkonoskiego basenu piedmontowego i basenu Nachodu. Wycieczka C, POKOS 3, Baseny srodgórskie: kontekst regionalny srodowisk i procesów sedymentacji. Kudowa Zdrój, 15 – 21 Sep, 2008, pp. 84 – 110, ISBN 978-83-922330-2-2.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Martínek Karel, 08.03.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 26.11.12, Martínek Karel 14.02.13

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3471 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3471.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Brekciovité slepence hornoměstských vrstev trutnovského souvrství. Polymiktní charakter slepenců s valouny kvarcitů, mramorů, svorů , slicitů. Výrazné subvertikální puklinové systémy mají směry sz.-jv. a sv.-jz. často jsou paralelní se sz. orientovanými zlomy., Karel Martínek, 2008


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]