Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Dobývky na zlato nad Hertvíkovicemi

Vyhledávání

Dobývky na zlato nad Hertvíkovicemi

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Trutnov
Katastrální území: Rudník - Javorník v Krkonoších
Mapové listy: 0342, 03423
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: 2 rovnoběžné strže c. 600m dlouhé a až 10 m hluboké, přetínající ve VJV-ZSZ směru hřeben c. 2 km sz. od Hertvíkovic.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Historické povrchové dobývky na zlato představují 2 rovnoběžné strže c. 600 m dlouhé a až 10 m hluboké, přetínající ve VJV-ZSZ směru hřeben c. 2 km sz. od Hertvíkovic.
Technický objekt: staré dobývky, propadliny (pinky), rýžoviště
ID : 3470

Geologie

Geologická charakteristika: Dobývky sledují zlomové pásmo, do kterého bylo zlato pravděpodobně přineseno nízkoteplotními roztoky z nadložních (v současnosti erodovaných) bazálních sedimentů podkrkonošské pánve. Mapováním a studiem tohoto výskytu se zabývali Bursíková et al. (1988). Tyto antropogenní zářezy odkrývají několik drobných výchozů akalickoživcového amfibolického syenitu v jeho jemnozrnné varietě. Jedná se o jediné výchozy těchto neobvyklých hornin na mapovém listu. Tyto Th, U a K bohaté horniny zde v mapě gamma spektrometrie vytvářejí drobnou anomálii.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geologie, strukturní geologie (tektonika), ložisková geologie, archeologie, těžební činnost a její následky, mineralogie, petrologie
Jevy: zrudnění, zlom
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), magmatická, hydrotermální mineralizace, antropogenní (činnost lidská)
Hornina: syenit, svor
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS v NP
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Rozsáhlé historické dobývky na zlato, jediné výchozy neobvyklých alkalických syenitů na listu 03-423 Svoboda nad Úpou.
Součást VCHÚ: NP - OP Krkonošský národní park
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: ucházející

Literatura

Martínek, K. ed. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list Svoboda nad Úpou 03-423.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Martínek Karel, 08.03.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 26.11.12, Martínek Karel 14.02.13

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3470 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3470.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Terénní zářez vytvořený při historickém povrchovém dobývání zlata. Po pravé straně je patrný malý výchoz alkalickoživcového amfibolického syenitu., Jan Franěk, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]