Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Skalky - silicifikované brekcie u Maršova

Vyhledávání

Skalky - silicifikované brekcie u Maršova

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-venkov
Katastrální území: Maršov u Veverské Bitýšky
Mapové listy: 2432, 24323
Geologická správní oblast: Letovické, krhovické, nectavské a svinovsko-vranovské krystalinikum; moravikum; krystalinikum miroslavské hrástě; brunovistulikum
Lokalizace: Skalnatý vrcholek asi 500 m jihozápadně od autobusové zastávky Lažánky, štoly. Lokalita se nachází na vrcholu kóty 483 m (bezejmenná kóta, pro blízké okolí uvádějí mapy názvy Pod skálou nebo Skalky). Je dostupná po polní cestě, která ústí na silnici mezi obcemi Lažánky a Maršov asi 100 m od autobusouvé zastávky Lažánky, šachty směrem k Maršovu. Polní cesta pak končí zhruba 200 m od samotné lokality, dále je třeba jít lesem.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalka v kvarcitech
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3456

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita je zajímavá jak z hlediska geologického, tak geomorfologického. Tvoří ji vypreparované balvany a drobné skalní suky, [Kubalíková (2011) popisuje charakter skalního útvaru jako „monadnock“].Litologicky se jedná o silicifikované brekcie, horniny vzniklé fluidní metasomatózou z diskutabilního protolitu – jako nejpravděpodobnější původní hornina se jeví být vápence, které sedimentovaly během devonu na svratecký masiv a byly intenzivně tektonicky a metasomaticky postiženy během variské aktivity podél dřínovského nasunutí. Tyto silicifikované brekcie nezachovávají prakticky žádné původní charakteristiky, jejich minerální složení zahrnuje křemen, oxihydroxidy železa, keré určují jejich rezavě hnědou až temně červenohnědou barvu a malé množství grafitu. Z hlediska těžkominerální frakce, která měla napomoci určit jejich původ, jsou prakticky sterilní. Na lokalitě Pod skálou lze na těchto horninách také pozorovat intenzivní selektivní zvětrávání, vytvářející voštinový charakter povrchu jednotlivých balvanů a bloků. Kromě toho jsou dutinky a povrch puklin často vyplňovány hydrotermálně vzniklým kalcitem, méně často pak barytem.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: geomorfologie, litologie
Jevy: selektivní eroze, skála, suk, monadnok
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: kvarcit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: V oblasti relativně ojedinělý výchoz kvarcitů, které jsou součástí bazální klastik spodního devonu tvořených především slepenci. Typická ukázka selektivní eroze.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou
Stav lokality: dobrý

Literatura

Kubalíková L 2011. Hodnocení geomorfologických lokalit v kontextu ochrany neživé přírody. Disertační práce, Masarykova univerzita Brno.; Novák Z et al. 1991. Geologická mapa 1:50 000, list 24 – 32 Brno. Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kubalíková Lucie, 02.03.12
Aktualizoval(a): Kubalíková Lucie 20.03.12, Gürtlerová Pavla 04.05.12, Kukal Zdeněk 01.11.12, Kukal Zdeněk 20.11.12, Kukal Zdeněk 29.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3456 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3456.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Lucie Kubalíková, 2011
Lucie Kubalíková, 2011
Lucie Kubalíková, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]