Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Javornická horka

Vyhledávání

Javornická horka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Jičín
Katastrální území: Javornice
Mapové listy: 0334, 03342
Oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: Mezi jinolickými rybníky (Oborský rybník, Němeček a Vražda) a Javornicí se tyčí Javornická horka (373 m n.m., d. b. CR119).
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Relikt sopečného kužele - tufový kužel freatomagmatické erupce (surtseyská)
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3447

Geologie

Geologická charakteristika: Kopec je tvořen přívodní drahou alterovaného bazanitu, která je protažená ve směru sever–jih a lemují ji relikty pyroklastických uloženin. Alterovaný bazanit na Javornické horce je zajímavý četným výskytem drobných plášťových xenolitů. Pyroklastika Javornické horky jsou odkryta v opuštěném lomu na západním svahu, kde dostatečně velké odkryvy umožňují jejich studium a genetickou interpretaci. Středně zrnitá pyroklastika jsou špatně vytříděná, ale mají zřetelnou podpůrnou strukturu zrn a náznaky zvrstvení periklinálně ukloněného pod úhlem ca 30°. Převládají drobné ostrohranné úlomky nevesikulovaného bazanitu, které někdy uzavírají drobné xenolity plašťových peridotitů (Javornická horka) a křídy. Charakterem pyroklastik i hojným výskytem plášťových xenolitů se lokalita velmi podobá vrchu Zebín u Jičína. Strmě ukloněná pyroklastika tvořená drobnými úlomky nevesikulovaného bazaltoidu odpovídají svahovým faciím tufového kužele. Tufové kužely byly formovány freatomagmatickými erupcemi surtseyského typu magmatu relativně chudého na magmatické plyny v mokřadním až mělce jezerním prostředí. Pozice Javornické horky a přítomnost povrchových pyroklastik v této lokalitě dokládá, že k hlavní etapě tvarování plošiny pískovců Prachovských skal došlo ještě před vulkanickou aktivitou.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM - terciér - alkal. vulkanity na území české křídové tabule
Stratigrafie: miocén
Témata: vulkanologie
Jevy: vulkán
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazanit, pyroklastika
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Příklad povrchového vulkanismu v Českém ráji.
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: dobrý

Literatura

Čech, S., et.al. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-342 Rovensko pod Troskami. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rapprich Vladislav, 15.02.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 26.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3447 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3447.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]