Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Radeč

Vyhledávání

Radeč

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Vyskeř
Mapové listy: 0334, 03342
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: Opuštěná pískovna na návrší při lesní cestě, cca 300 m z. od osady Radeč (2000 m ssv. od Vyskeře).
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Relikt plio - až pleistocenních říčních štěrků
ID : 3440

Geologie

Geologická charakteristika: V zarostlé pískovně vystupují písky a štěrky spodního pleistocénu. Jejich báze je v nadmořské výšce 378–399 m n. m. Na okolních vršcích v této nadmořské výšce se nacházejí rovněž drobné relikty těchto štěrků. Tyto výskyty patří říčnímu systému, o kterém nelze s určitostí říci jakému toku náležel. Tyto štěrky byly dříve Balatkou a Sládkem (1962) a Prosovou (1974) řazeny k nejmladšímu neogénu (pliocénu). Podle nově definované báze kvartéru, posunuté z 1,8 na 2,6 mil. let, spadá dnes část pliocénu do pleistocénu. Z tohoto důvodu jsou štěrkové akumulace v této nadmořské výšce na Vyskeřské vrchovině s určitou nejistotou přeřazeny do pleistocénu. Lokalitu lze zařadit mezi evidované lokality zachycující přítomnost jedné z nejstarších úrovní fluviální akumulace na rozhraní pliocénu a pleistocénu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu - kvartér extraglaciálních oblastí Českého masivu - kvartér extraglaciálních obl. ČM - Polabí
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér, kenozoikum - kvartér - pleistocén - spodní pleistocén
Témata: geomorfologie, kvartérní geologie
Jevy: koryto řeky
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: štěrkopísek
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Nejstarší relikty říčních štěrků na území skalních měst Českého ráje
Součást VCHÚ: CHKO Český ráj
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Bez střetu zájmu. Lokalita není evidována jako ložiskově chráněné území.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Čech, S., et.al. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-342 Rovensko pod Troskami. - Česká geologická služba. Praha..

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Čech Stanislav, 15.02.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 26.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3440 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3440.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]